עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> שמות >> פרשת משפטים >> "כי תראה את חמור שונאך..."
 


פרשת משפטים
 


 
בפרשתנו, פרשת משפטים, התורה מונה כמה וכמה דינים ומשפטים שבין אדם לחברו ובין אדם למקום [לקב"ה], ולדוגמא: דיני עבד עברי, דיני השבת אבידה וכו'.
 
אחד הדינים הנזכרים בפרשתנו הוא: "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו?! עזוב תעזוב עמו"[1],
 
[כאשר יש לציין שהשרש ע.ז.ב (עזיבה) כאן הוא (על פי פשטות העניינים) במשמעות של ע.ז.ר (עזרה), וכפי שרואים זאת בפרושו של רש"י על פסוק זה: "...'עזיבה' זו לשון 'עזרה', וכמו שאומר הכתוב בספר נחמיה – 'ויעזבו את ירושלים עד החומה'[2] – שבני ישראל מילאו את חומות ירושלים בעפר כזי לעזור ולסייע לחוזקה"]
 
כלומר, על פי פשטות העניינים, גם כאשר אדם פוגש בדרכו את החמור של שונאו ["כי תראה חמור שונאך..."], וחמור זה כורע תחת משאו הכבד ["... רובץ תחת משאו..."], אזי למרות שזהו החמור של שונאו, אסור לו לאדם להתעלם מכך ולא לעזור לחמור במשאו ["...וחדלת לעזוב לו ?!..."] - אלא, על האדם לעזור לחמור לסחוב את משאו ["... עזוב תעזוב עמו"].
 
אך כמובן שפסוק זה, כמו כל שאר התורה, צופן בתוכו בפנימיותו סוד הנוגע לעבודת ה' של האדם,
 
ולמעשה פסוק זה צופן בתוכו את אחד העקרונות הראשיים עליהם מתבססת תורת החסידות – וזהו עקרון עבודת ה', יחד עם חומריות הגוף וכל ענייני העולם, דווקא מתוך שמחה - וכפי שנראה מיד.
 
ובכן, על פסוק זה אומר רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, כך:
 
"כי תראה חמור" – כאשר תתבונן היטב ובעיון רב בחומר[3] של הגוף שלך אזי תראה שהוא...
 
"שונאך" - ...שהוא שונא אותך – כלומר, שחומריות הגוף שונאת את הנשמה אשר מתגעגעת לחוש רוחניות וא-לוהות – וזאת מכיוון שכל עוד שחומריות הגוף אינה מזוככת היא תמיד נמשכת לענייני ותאוות העולם הזה... ועוד גם זאת שהגוף...
 
"רובץ תחת משאו" – ועוד תתבונן ותראה שהקב"ה דורש מהגוף להזדכך על ידי קיום התורה והמצוות, אך הגוף מתעצל בקיומן, הגוף כורע תחת נטל המשא.... ואם כן, אולי שמא תחשוב שבכדי להגיע אל הרוחניות והגשמיות...
 
"וחדלת מעזוב לו?!” - אולי תחשוב שבכדי לקיים את השליחות של הקב"ה להחדיר א-לוהות לגוף הגשמי ולעולם כולו, עליך להתחיל בדרך של תעניות וסיגופים עצמיים בכדי לשבור את חומריות וגסות הגוף – ובכן, לא זאת הדרך שבה ישכון אור ה', אור התורה, באדם - אלא...
 
"עזוב תעזוב עמו" במקום זאת, עליך לברר ולזכך את הגוף – כלומר, להחדיר רוחניות וא-לוהות בכל ענייני הגוף, ועל ידי כך תוכל לעזוב ביחד עם הגוף אל הרוחניות והא-לוהות....  "עזוב תעזוב עמו!"
 
ואם כן, יהי רצון שעל ידי קיום פסוק זה, הן פשוטו כמשמעו והן בפנימיותו, נזכה כולנו להשראת השכינה, השראת האור הא-לוהי, בגלוי לעין כל על כל בני ישראל, ונזכה לראות בבנין בית המקדש השלישי, מקור השראת שכינה לעולם כולו, במהרה בימינו, בקרוב ממש ממש ממש!
 
[מקורות: הרבי מליובאוויטש מלך המשיח, ספר היום יום, תאריך כח שבט]
 

[1]    ספר שמות, פרק כג
[2]    ספר נחמיה, פרק ג פסוק ח.
[3]    למילה 'חומר' יש דמיון למילה 'חמור'.
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים