עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 
מכתב מהנשיא  |  בית דין אמריקה  |  


דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחדש חשון תשע"ג >> יום ראשון י"ט חשון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
הסבר התניא היומי:

האלוקים מחיה ומאיר את העולם באור כזה חזק, עד שהנשמה כשהיא בגוף לא יכולה לחזות באור הזה, זה גדול עליה. האדם יכול להתעלף אם הוא יראה את האור הגדול שמחיה את העולם. בדיוק כמו שאי אפשר לאדם ללא משקפי שמש לראות את השמש. לכן האלוקים נתן לנו את התורה שהיא כמו משקפי שמש לראות את האלוקים ולא להסתנוור. רק שהמשל ממשקפי שמש והשמש לא דומה לנמשל. הנמשל זה האלוקים והתורה, ובנמשל התורה היא חלק אחד עם האלוקים,  ובכל זאת היא מסתירה את הבורא שלא נראה אותו ונתעלף כמו שראו אותו עם ישראל לפני 3325 שנה והתעלפו בהר סיני. ובמשל של משקפי השמש, המשקפיים והשמש הם שני דברים נפרדים.


מילות התניא המקוריות:

כט אשת חיל עטרת בעלה כו'. איתא בגמ' פ"ד דמגילה ודאשתמש בתגא חלף כו' זה המשתמש במי ששונה הלכות כתרה של תורה כו' תנא דבי אליהו כל השונה הלכות מובטח לו כו'. וצריך להבין למה נקראו ההלכות בשם תגא וכתרה של תורה וגם למה השונה הלכות דוקא מובטח לו כו' ולא שאר ד"ת. וכן להבין מארז"ל בפי"א דמנחות אפי' לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית כו' יצא י"ח ולמה אינו יוצא י"ח בשאר ד"ת:
אך מודעת זאת מ"ש האריז"ל שכל אדם מישראל צריך לבא בגלגולים רבים עד שיקיים כל תרי"ג מצות התורה במחשבה דיבור ומעשה להשלים לבושי נפשו ולתקנם שלא יהא לבושא דחסרא כו' לבד מצות התלויות במלך שהוא מוציא כל ישראל כי הוא כללות כולם כו' והטעם הוא כדי להלביש כל תרי"ג בחי' וכחות שבנפשו אחת מהנה לא נעדרה כו'. וביאור ענין הכרח וצורך לבושים אלו מבואר בזהר ומובן לכל משכיל כי להיות שנפש רוח ונשמה שבאדם הן בחי' נבראים וא"א לשום נברא להשיג שום השגה בבורא ויוצר הכל א"ס ב"ה וגם אחרי אשר האיר ה' מאורו ית' והאציל בבחי' השתלשלות מדרגות רבות מדרגה אחר מדרגה בבחי' צמצומים עצומים ולבושים רבים ועצומים הידועים לי"ח ונקראים באד"ר בשם שערות וכדכתיב בדניאל ושער רישיה כעמר נקא כו' אעפ"כ לא יכלה הנפש או הרוח ונשמה למסבל האור כי טוב ומתוק האור וכו' כמ"ש לחזות בנועם ה' לשון נעימות ועריבות ומתיקות ותענוג עצום לאין קץ כמ"ש אז תתענג על ה' והשביע בצחצחות כו' לשון צחה צמא כמ"ש בזהר ואין בכחה לקבל הנעימות ועריבות הצחצחות שלא תצא מנרתקה ותתבטל ממציאותה כנר באבוקה אם לא שמבחי' אור זה עצמו תשתלשל ותמשך ממנו איזו הארה מועטת בדרך השתלשלות מדריגה אחר מדרגה בצמצומים רבים עד שיברא ממנה לבוש אחד נברא מעין מהות אור זה להלביש הנפש רוח ונשמה ודרך לבוש זה שהוא מעין אור זה תוכל ליהנות מזיו אור זה ולהשיגו ולא תתבטל ממציאותה וכמשל הרואה בשמש דרך עששית זכה ומאירה וכו' וכמ"ש ויבא משה בתוך הענן ויעל כו' שנתלבש בענן ועלה וראה דרך הענן וכו' כמ"ש בזח"ב דר"י ורכ"ט.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

פ"ד = פרק ד'
ד"ת = דברי תורה
מארז"ל = מאמר רבותינו זכרונם לברכה
בפי"א = בפרק י"א
י"ח = ידי חובה
מ"ש = מה שכתב
א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
לי"ח = ליודעי חן - חכמה נסתרה
באד"ר = באדרא רבא
כמ"ש = כמו שכתוב
בזח"ב = בזוהר חלק ב'
דר"י ורכ"ט = דף ר"י ודף רכ"ט

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים