עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> שמות >> פרשת תרומה >> "ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם"
 "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
 

 
פרשת השבוע נפתחת בציווי ה' למשה לאסוף מן העם תרומות לבניית משכן לה' במדבר: "וידבר ה' אל משה לאמר – דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תקחו  מאתם – זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותלעת שני ושש ועיזים...."[1], ולאחר מכן ממשיכה עוד התורה ומפרטת רשימה ארוכה של תרומות, כאשר המטרה והתכלית של כל התרומות היא, כאמור, לבנות באמצעותן משכן גשמי לה', משכן בו תשכון ותתגלה השכינה, היא גילוי אור אין סוף ברוך הוא, בעולם הזה, וכמו שאומרת זאת התורה מיד לאחר רשימת התרומות: "ועשו לי מקדש – ושכנתי בתוכם"[2],
 
ודייקו חז"ל בלשונו של פסוק זה ואמרו: "לא נאמר בפסוק זה – 'ועשו לי משכן ושכנתי בו [בתוך המשכן] אלא, 'ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם'"[3] – כלומר, בניית המשכן במדבר [ולאחר מכן בנית בית המקדש בירושלים] מביאה להשראת השכינה גם בבני ישראל עצמם. 
 
על התכלית של בריאת כל העולמות אמרו חז"ל: "נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בעולמות התחתונים"[4] – כלומר, כמו שהאדם, על דרך משל, מתגלה בדירתו בכל עצמותו, כך גם הקב"ה מתאווה לכך שהעולמות התחתונים, ובפרט העולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו, יזדככו ויטוהרו עד כדי כך שיוכל להיות בהם גילוי, ללא כל העלמות והסתרים, של אור האין סוף ברוך הוא, וכמו שאומר זאת בנבואה הנביא ישעיהו: "ולא יכנף [כלומר – הקב"ה לא יסתתר עוד בלבוש המעלים, מלשון כנף בגד] עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך [את הקב"ה]"[5],
 
וכפי שהיה זאת עוד בתחילת ימיה של הבריאה, לפני שחטא האדם הראשון בחטא עץ הדעת וגרם לסילוק השכינה מהארץ לרקיע.
 
מכל זאת מובן שלמעשה מצווה זו [הנזכרת לראשונה בפרשתנו] של בניית מקום גשמי, על פי הוראות ה', בו תשכון ותתגלה השכינה משקפת למעשה את תכלית בריאת כל העולמות.
 
כלומר, עניין זה - שהמשכן לה' נעשה, על פי ציוויו של ה', דווקא במקום גשמי ומחומרים גשמיים - הוא אחד מעקרונותיה הבסייסים של היהדות – לנצל את כל ענייני העולם הזה לעבודת ה',
 
ולכן אנו רואים שרובן ככולן של מצוות התורה נעשות דווקא בדברים גשמיים [אתרוג ולולב, ספר תורה ותפילין מעור בהמה, ציצית מצמר, נרות שבת וכו וכו'] – וזאת מכיוון שקיום המצוות דווקא בדברים גשמיים מביא לזיכוך הגשמיות של דברים אלה ושל גשמיותו של כל העולם כולו – ומכשיר את העולם כולו יותר ויותר לגילוי אור אין סוף ברוך הוא בו,
 
וכפי שיתגלה לעין כל, ואפילו לעיני אומות העולם, וכמו שאומר זאת הכתוב: "ונגלה כבוד ה', וראו כל בשר יחדיו כי פי[6] ה' דיבר"[7], אלא שאומות העולם יראו זאת על ידי בני ישראל, ולכן הם יבואו אלינו ויאמרו לנו: "בית יעקב לכו [אתם, ועל ידי זה גם אנחנו] ונלכה באור ה'"[8], "והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך"[9] -
כל זאת בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב בימינו ממש ממש ממש!
 
מקורות: ספר תורת מנחם תש"נ, חלק שני עמוד 327, ספר התניא, פרקים ל"ה – ל"ז. ועוד.
 

[1] ספר שמות פרק כה פסוק א.
[2] ספר שמות, פרק כה פסוק ח
[3] ספר 'שני לוחות הברית'.
[4] מדרש תנחומא, נשא ז א. וראה ספר התניא פרק ל"ו ל"ז ועוד.
[5] ספר ישעיהו, ל כ.  
[6] 'כי פי ה'' – כלומר, כל הבריות יראו שכל העולם כולו וכל העולמות העליונים מתהווים בכל רגע ורגע מחדש מאותיות התורה שנאמרו בעשרת המאמרות בהם נברא העולם בששת ימי בראשית, אותיות הבאות כביכול מ-'פי' ה'.
[7] ספר ישעיהו, פרק מ פסוק ה.
[8] ספר ישעיהו, פרק ב פסוק ה.
[9] ספר ישיעהו, פרק ס פסוק ג.
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים