עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום כ"ב אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק ל"ו בתניא: אל תחשבו שזה לא מציאותי שכל העולם יהיה עם אור ושמחה. כי כבר ראינו את זה לפני 3327 שנה בהר סיני. כל העם, כמה מיליונים ראה בעין החומרית, איך אלוקים יוצר את כל העולם מאין ליש כל רגע. ולעתיד לבוא כל העולם יראה, אפילו הגויים שמתנהגים יפה ושומרים שבע מצוות בני נוח יוכלו לראות את האור הגדול של התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח. בגלל ההיתגלות שהיתה לעם ישראל על הר סיני, שאין לה אח ורע, עם ישראל הוא ניצחי, גם בגלות. לעתיד לבוא יכירו וידעו כל באי עולם ביוקר האור שיש לעם היהודי, וירצו כולם להתגייר, לא מפחד כמו אצל מרדכי ואסתר, אלא מאהבה.

מילות התניא המקוריות:
וגם כבר היה לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה כדכתי' אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו הראת ממש בראיה חושיית כדכתיב וכל העם רואים את הקולות רואים את הנשמע ופי' רז"ל מסתכלים למזרח ושומעין את הדבור יוצא אנכי כו'. וכן לארבע רוחות ולמעלה ולמטה וכדפי' בתיקונים דלית אתר דלא מליל מיניה עמהון כו' והיינו מפני גילוי רצונו ית' בעשרת הדברות שהן כללות התורה שהיא פנימית רצונו ית' וחכמתו ואין שם הסתר פנים כלל כמ"ש כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ולכן היו בטלים במציאות ממש כמארז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו' אלא שהחזירה הקב"ה להן בטל שעתיד להחיות בו את המתים והוא טל תורה שנקרא עוז כמארז"ל כל העוסק בתורה טל תורה מחייהו כו' רק שאח"כ גרם החטא ונתגשמו הם והעולם עד עת קץ הימין שאז יזדכך גשמיות הגוף והעולם ויוכלו לקבל גילוי אור ה' שיאיר לישראל ע"י התורה שנקר' עוז ומיתרון ההארה לישראל יגיה חשך האומות גם כן כדכתיב והלכו גוים לאורך וגו' וכתיב בית יעקב לכו ונלכה באור ה' וכתיב ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו וגו' וכתיב לבוא בנקרת הצורים ובסעיפי הסלעי' מפני פחד ה' והדר גאונו וגו' וכמ"ש והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך וגו':

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
כדכתי' = כדכתיב
ופי' = ופירשו
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
וכדפי' = וכדפירוש
ית' = יתברך
כמ"ש = כמו שכתוב
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא 
שאח"כ = שאחר כך
ע"י = על ידי
שנקר' = שנקראת
הסלעי' = הסלעים

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים