עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשע"ד >> יום שני כ"א ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן נותן אתגר של תרגיל מחשבתי: כמו בטכנולוגיה של היום, אין שום דבר נסתר, הכל אפשר לראות.  אם מצלמה דוממת, יכולה לגלות הכל, על אחת כמה וכמה, מלך מלכי המלכים שאצלו הכל גלוי וידוע, מביט עליך ורואה כל מה שאתה עושה. לכן, תעשה מעשים טובים, כדי לא להתבייש מהמלך הגדול והנורא. זוהי, יראה מהבורא, כל יהודי פשוט יכול להגיע לדרגה זו בעזרת השם.
 

מילות התניא המקוריות:

והשנית היא יגיעת הנפש שלא תכבד עליה העבודה ליגע מחשבתה להעמיק ולהתבונן בגדולת ה' שעה גדולה רצופה כי שיעור שעה זו אינו שוה בכל נפש יש נפש זכה בטבעה שמיד שמתבוננת בגדולת ה' יגיע אליה היראה ופחד ה' כמ"ש בש"ע א"ח סימן א' כשיתבונן האדם שהמלך הגדול ממ"ה הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו מיד יגיע אליו היראה וכו' ויש נפש שפלה בטבעה ותולדתה ממקור חוצבה ממדרגות תחתונות די"ס דעשיה ולא תוכל למצוא במחשבתה האלהות כ"א בקושי ובחזקה ובפרט אם הוטמאה בחטאת נעורי' שהעוונות מבדילים כו' [כמ"ש בס"ח סי' ל"ה] ומ"מ בקושי ובחזק' שתתחזק מאד מחשבתו באומץ ויגיעה רבה ועומק גדול להעמיק בגדולת ה' שעה גדולה בודאי תגיע אליו עכ"פ היראה תתאה הנ"ל וכמשארז"ל יגעתי ומצאתי תאמין וכדכתי' אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה' פי' כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר הטמון בתחתיות הארץ שחופר אחריו ביגיעה עצומה כך צריך לחפור ביגיעה עצומה לגלות אוצר של יראת שמים הצפון ומוסתר בבינת הלב של כל אדם מישראל שהיא בחי' ומדרגה שלמעלה מהזמן והיא היראה הטבעית המסותרת הנ"ל רק שכדי שתבא לידי מעשה בבחי' יראת חטא להיות סור מרע במעשה דבור ומחשבה צריך לגלותה ממצפוני בינת הלב שלמעלה מהזמן להביאה לבחי' מחשבה ממש שבמוח להעמיק בה מחשבתו משך זמן מה ממש עד שתצא פעולתה מהכח אל הפועל ממש דהיינו להיות סור מרע ועשה טוב במחשבה דבור ומעשה מפני ה' הצופה ומביט ומאזין ומקשיב ומבין אל כל מעשהו ובוחן כליותיו ולבו וכמאמר רז"ל הסתכל בשלשה דברים כו' עין רואה ואוזן שומעת כו'


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמ"ש = כמו שכתוב 
בש"ע = בשולחן ערוך
א"ח = אורח חיים
ממ"ה = מלך מלכי המלכים
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
די"ס = ד-י' ספירות
כ"א = כי אם
נעורי' = נעורים
בס"ח = בספר חסידים
סי' = סימן
ומ"מ = ומכל מקום
ובחזק' = ובחזקה
עכ"פ = על כל פנים
הנ"ל = הנאמר לעיל
וכמשארז"ל = וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
וכדכתי' = וכדכתיב
פי'= פירוש
בחי' = בחינת
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים