עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ג >> יום כ' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק ט"ו ומסביר לנו: עשר הכוחות הנשמה, הם לא רק בהנהגה עם הזולת בעינייני בית חב"ד וקריירה, אלא גם בעבודה פנימית של היהודי עם אלוקיו. כשהוא לומד חסידות ומקשר את עצמו לנלמד, כדי להוציא מעשים טובים מהלימוד, זה חכמה, בינה, ודעת של הנשמה.
כשהוא אוהב את ה' בהתבוננות באמצע התפילה - זה חסד שבנשמה.
כשהוא מתגבר על יצרו ולא חוטא - זה גבורה שבנשמה.
כשהוא אומר את ברכת ישתבח בתפילת שחרית - זה דרגת התפארת שבנשמה. הוא מפאר את הבורא.
כשהוא מנצח לגמרי את היצר, ומתגבר בנתינת הצדקה - זה דרגת הנצח של הנשמה.
כשהוא מודה לאלוקים באמירת 'מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך' -  זה דרגת ההוד של הנשמה.
כשהוא נוסע לרבי לתשרי -  זה דרגת היסוד של הנשמה, כי צדיק יסוד עולם.
כשהוא מקבל על עצמו החלטות בהקפות של שמחת תורה בהקפה השביעית - זה דרגת המלכות שבנשמה.

מילות התניא המקוריות:
והנה כ"ז הוא רק עד"מ לבד כי כ"ז הוא בנפש השכלית התחתונה שבאדם הבאה מקליפת נוגה אך באמת לאמיתו בנפש העליונה האלהית שהיא חלק אלוה ממעל כל המדות פנימיות וחיצוניות הן לה' לבדו כי מחמת אהבת ה' ומרוב חפצו לדבקה בו הוא חפץ חסד כדי לדבוק במדותיו כמארז"ל ע"פ ולדבקה בו הדבק במדותיו וכן במדת הגבורה להפרע מן הרשעים ולענשם בעונשי התורה וכן להתגבר על יצרו ולקדש א"ע במותר לו ולעשות גדר וסייג לתורה מפני פחד ה' ויראתו פן יבא לידי חטא ח"ו וכן לפאר את ה' ותורתו בכל מיני פאר ולדבקה בשבחיו בכל בחי' נפשו דהיינו בהתבוננות שכלו ומחשבתו גם בדיבורו וכן לעמוד בנצחון נגד כל מונע מעבודת ה' ומלדבקה בו ונגד כל מונע מלהיות כבוד ה' מלא את כל הארץ כמלחמות ה' אשר נלחם דהע"ה וכן להשתחוות ולהודות לה' אשר מחיה ומהוה את הכל והכל בטל במציאות אצלו וכולא קמיה כלא חשיב וכאין ואפס ממש ואף שאין אנו משיגים איך הוא הכל אפס ממש קמיה אעפי"כ מודים אנחנו בהודאה אמיתית שכן הוא באמת לאמיתו ובכלל זה ג"כ להודות לה' על כל הטובות אשר גמלנו ולא להיות כפוי טובה ח"ו ובכלל זה להודות על כל שבחיו ומדותיו ופעולותיו באצי' ובריאות עליונים ותחתונים שהם משובחים עד אין תכלית [נ"א חקר] ונאים וראוים אליו ית' וית' והוא מלשון הוד והדר וכן במדת צדיק יסוד עולם להיות נפשו קשורה בה' חיי החיים ולדבקה בו בדביקה וחשיקה בחשק ותענוג נפלא ובמדת מל' לקבל עליו עול מלכותו ועבודתו כעבודת כל עבד לאדונו באימה וביראה
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כ"ז = כל זה
עד"מ = על דרך משל
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
ע"פ = על פסוק
א"ע = את עצמו
ח"ו = חס ושלום
בחי' = בחינת
דהע"ה = דוד המלך עליו השלום
אעפי"כ = אף על פי כן
ג"כ = גם כן
ח"ו = חס ושלום
באצי' = באצילות
נ"א = נוסח אחר
ית' = יתברך
מל' = מלכות

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים