עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשע"ד >> יום שני כ' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק ט"ז ב'איגרת הקודש' שבתניא ומבאר לנו: אם חסיד הוא לא מדושן עונג, אלא שיש לו באמת מחסור. הוא לא יכול לקנות בגדים חדשים לילדים שלו, בכל זאת אל לו להתאכזר על מי שנמצא במצב יותר קשה ממנו. דהיינו, אם הוא רואה שיש יהודי שאין לו מה לאכול, שיתן לו, זה בסך הכול הלוואה. מי שנותן צדקה לעני ודל, זה הלוואה לאלוקים, ואלוקים נותן בחזרה גם בריבית. אלוקים הוא יותר מבית דין שיש להם היתר בריבית. בהקדש ,או בעיסקא ,וגם תלמידי חכמים  מחזירים יותר מהלואה כי הם יודעים גודל איסור ריבית ,ונותנים בתורת מתנה בעלמא ,ריבונו של עולם, הוא מקומו של בית דין גם כן, כי הוא מקומו של עולם וכבודו מלא עולם. 
 
מילות התניא המקוריות:

והנה זהו עפ"י שורת הדין גמור. אבל באמת גם אם הוא ענין דלא שייך כ"כ ה"ט ראוי לכל אדם שלא לדקדק להעמיד על הדין רק לדחוק חייו וליכנס לפני ולפנים משורת הדין ולדאוג לעצמו ממארז"ל שכל המדקדק בכך סוף בא לידי כך ח"ו וגם כי כולנו צריכים לרחמי שמים בכל עת באתערותא דלתתא דוקא בכל עת ובכל שעה לעורר רחמינו על הצריכים לרחמים וכל המאמץ לבבו וכובש רחמיו יהיה מאיזה טעם שיהיה גורם כך למעלה לכבוש וכו' ח"ו ומה גם כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב תמיד ולא יחטא והצדקה מכפרת ומגינה מן הפורענות וכו' ולזאת היא רפואת הגוף ונפש ממש אשר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו בשגם אנו מאמינים בני מאמינים כי הצדקה אינה רק הלואה להקב"ה כדכתיב מלוה ה' חונן דל וגמולו ישלם לו בכפליים בעולם הזה דשכר כל המצות ליכא בעוה"ז לבד מצדקה לפי שהוא טוב לבריות כדאיתא בקדושין ס"פ קמא וגם יש לחוש לעונש ח"ו כשחבריו נמנים לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם כנודע ממארז"ל ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב בכל מילי דמיטב הטיבה ה' לטובים וישרים כנפשם ונפש הדו"ש מכל לב ונפש:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עפ"י = על פי
כ"כ = כל כך
ה"ט = האי טעמא
ממארז"ל = ממאמר רבותינו זכרונם לברכה
ח"ו = חס ושלום
להקב"ה = להקדוש ברוך הוא
בעוה"ז = בעולם הזה
ס"פ = סוף פרק
הדו"ש = הדורש שלומכם

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים