עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשפ"ד >> יום כ' אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מלחמה ביצר הרע על ידי לימוד התורה, זה מבחינת עשה טוב. ישנה מלחמה ביצר הרע מבחינת סור מרע, זאת אומרת להימנע מעבירות. כמו למשל להימנע מלדבר לשון הרע ורכילות. לשון הרע ורכילות אלו עבירות שקל לעבור עליהם. בן אדם מתחיל לדבר בגנות חברו בלי להשקיע מחשבה נוספת. לכן, צריכים להיות מאוד זהירים דווקא בסוג עבירות אלו.

מילות התניא המקוריות:

ואפי' בבחי' סור מרע יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו סר לגמרי מהרע בכל מכל כל במקום שצריך למלחמה עצומה כערך הנ"ל ואפי' פחות מערך הנ"ל כגון להפסיק באמצע שיחה נאה או סיפור בגנות חבירו ואפי' גנאי קטן וקל מאד אף שהוא אמת ואפי' כדי לנקות עצמו כנודע מהא דאר"ש לאביו רבינו הקדוש לאו אנא כתבי' אלא יהודא חייטא כתביה וא"ל כלך מלה"ר [ע"ש בגמרא רפ"י דב"ב]. וכה"ג כמה מילי דשכיחי טובא ובפרט בענין לקדש עצמו במותר לו שהוא מדאוריית' כמ"ש קדושים תהיו וגו' והתקדשתם וגו'. וגם ד"ס חמורים מד"ת וכו'. אלא שכל אלו וכיוצא בהן הן מעוונות שהאדם דש בעקביו וגם נעשו כהיתר מחמת שעבר ושנה וכו'. 
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ואפי' = ואפילו
הנ"ל = הנאמר לעיל
דאר"ש = דאמר רבי שמעון
כתבי' = כתביה
וא"ל = ואמר לו
מלה"ר = מלשון הרע
ע"ש = עיין שם
רפ"י = ריש פרק י'
דב"ב = דבבא בתרא
מדאוריית' = מדאורייתא
כמ"ש = כמו שכתוב
ד"ס = דברי סופרים
מד"ת = מדברי תורה 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים