עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ג >> יום י"ט כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן אומר שספר התניא זה רק ליקוט מספר הרמב"ם ומסיפרו של המהר"ל מפראג, וגם מלוקט מהסופרים רבי ישראל בעל שם טוב ותלמידו המגיד ממזריטש. מטרת ספר התניא ללמד אותנו איך להתקרב לבורא בדרך שהיא יסודית מאוד ולוקחת מאמץ אבל המאמץ שווה כי בסוף רואים שזה קל מאוד.
 
הרב יהדה לייב הכהן נותן הסכמה לספר התניא, ואומר שהוא למד ביחד עם הרבי הזקן בישיבה של המגיד ממזריטש ושהרבי הזקן צדיק גדול והבעל שם טוב ישמח מאוד בהדפסת הספר ללמד את עם ישראל חסידות.
הרב משולם זוסיא נותן הסכמה לספר התניא, ואומר שהסיבה להדפסת הספר היא: היות והקונטרסים של הרבי הזקן נתפשטו בכלל ישראל, ובאו המתנגדים והתחילו לזייף לכתוב בשמו כל מיני דברים שהוא לא כתב, לכן החליט הרבי הזקן להדפיס את הקונטרסים בספר שלם מסודר. אבל הרבי הזקן לא רוצה שיכתבו על הספר כל הזכויות שמורות כי זה נגד ההלכה היהודית לשמור זכות על דברי תורה. כי משה רבינו ציווה את עם ישראל ללמד תורה בחינם כמו שהוא למד תורה בחינם מהאלוקים. אבל בכל זאת היות שלמדפיסים יש הוצאות הוא מבקש שיתנו להם כל הזכויות שמורות רק לחמש שנים מיום ההדפסה, בכדי שיוכלו לקבל החזר ההוצאות על ידי מכירת הספר. מכאן לומדים יסוד הילכתי לכל הזכויות שמורות שזה רק לזמן מוגבל בנוגע להלכה היהודית. ומה שרואים היום שרבנים כותבים על סיפריהם כל הזכויות שמורות לנצח, זה מנהג הגויים וכתוב על זה 'בחוקותיהם לא תלכו'.
הבנים של הרבי הזקן נותנים את הסכמתם לספר התניא, ואומרים שספר התניא היה בהתחלה מכתבים שהרבי הזקן כתב לחזק את החסידים בעבודת השם והם חיברו את המכתבים ביחד. הם אומרים שהכתב האורגינל לא נמצא אצלם ולכן יכול להיות כמה טעויות סופר. הם מחרימים כל מי שלא ישמע וינסה להדפיס את התניא חוץ מהם למשך חמש שנים כמו הרבנים הקודמים.

 
מילות התניא המקוריות:

עמ' א (שער) - ספר לקוטי אמרים הנקרא בשם... עד עמ' א (שער) וקצרה בעזה"י... עמ' 4 - הסכמת א) הרב... מאניפאלי. ב) הרב... הכהן. עמ' ג - הסכמת הרבנים... עד עמ' ג - ז"ל נבג"מ.
ספר לקוטי אמרים חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נ"ע מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזה"י.
הסכמת הרב החסיד המפורסם איש אלהי קדוש יאמר לו מוהר"ר משולם זוסיא מאניפאלי:
הנה בראותי את הכתבים של הרב האי גאון איש אלקים קדוש וטהור אספקלריא המאירה וטוב אשר עשה ואשר הפליא ה' חסדו ונתן בלבו הטהור לעשות את כל אלה להראות עם ה' דרכיו הק'. ורצונו היה שלא להעלות את הכתבים ההם לבית הדפוס מחמת שאין דרכו בכך. רק מחמת התפשטות הקונטרסים ההם בקרב כל ישראל בהעתקות רבות מידי סופרים משונים ומחמת ריבוי העתקות שונות רבו הט"ס במאד. והוכרח להביא הקונטרסים ההם לבית הדפוס. והעיר ה' את רוח השותפים ה"ה הרבני המופלג הותיק מוהר"ר שלום שכנא במהור"ר נח וה"ה הרבני המופלג הותיק מהור"ר מרדכי במהור"ר שמואל הלוי להביא הקונטרסים ההם לבית הדפוס בסלאוויטא ולפעלא טבא אמרתי יישר חילא אך עלו בלבם מגור מסביב מן הדפוסים אשר רבו שדרכן להזיק ולקלקל המאושרים אי לזאת גמרנו בלבינו ליתן הסכמה לבל ירים איש את ידו ואת רגלו לגרום להמדפיסים הנ"ל שום היזק חס ושלום בהשגת גבול בשום אופן. ואסור לשום אדם לדפוס הספר הנ"ל בלתי ידיעת המדפיסים הנ"ל עד משך חמש שנים רצופים מיום דלמטה ושומע לדברי אלה יבא עליו ברכת טוב הכ"ד הדורש זאת לכבוד התורה היום יום ג' שנכפל בו כי טוב פ' תבא שנת פדותינו לפ"ק.
הקטן משולם זוסיא מאניפולי.
הסכמת הרב החסיד המפורסם איש אלהי קדוש יאמר לו מהור"ר יהודה ליב הכהן:
חכמת אדם תאיר פני הארץ בראותי ידי קדש המחבר הרב הגאון איש אלוקים קדוש וטהור חסיד ועניו אשר מכבר נגלה מסתריו יושב בשבת תחכמוני אצל אדונינו מורינו ורבינו גאון עולם ודלה מים מבאר מים חיים וכעת ישמח ישראל בהגלות דברי קדשו המחובר להביא לבית הדפוס ללמד לעם ה' דרכי קדש כאשר כל אחד יחזה בפנימיות דבריו והמפורסם אין צריך ראיה רק מחשש קלקול הדבר שלא יגרום היזק למדפיסים באתי ליתן תוקף ואזהרה לבל ירים איש את ידו ורגלו לדפוס עד משך חמש שנים מיום דלמטה ושומע לדברי אלה יבוא עליו ברכת טוב הכ"ד המדבר זאת לכבוד התורה היום יום ג' פרשה תבא תקנ"ו לפ"ק.
יהודה ליב הכהן.
הסכמת הרבנים שי' בני הגאון המחבר ז"ל נ"ע.
היות שהוסכם אצלינו ליתן רשות והרמנא להעלות על מכבש הדפוס לזכרון לבנ"י כתוב דברי יושר ואמת דברי אלקים חיים של א"א מו"ר ז"ל כתובים בכתב ידו הקדושה בעצמו ולשונו הקדוש שכל דבריו כגחלי אש בוערות ילהיבו הלבבות לקרבן לאביהן שבשמים. ובשם אגרת הקדש נקראו שרובם היו אגרת שלוח מאת כ"ק להורות לעם ה' הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון ומחמת שבכמה מקומות הציב לו ציונים בס' לקוטי אמרים שלו וד"ת עניים במקום אחד ועשירים במ"א ומה גם בשביל דבר שנתחדש בו קונטרס אחרון על איזה פרקים אשר כתב בעת חיברו הס' לק"א פלפול ועיון עמוק על מאמרי זהר וע"ח ופע"ח שנראים כסותרים זא"ז וברוח מבינתו מישבם כל דיבור על אופניו שכתב בלק"א ראו ראינו שראוי ונכון לחברם עם ספר לקוטי אמרים ואגה"ת של כ"ק א"א מו"ר ז"ל. אי לזאת באנו להטיל גודא רבה וגזרת נח"ש דרבנן דלית לה אסוותא שלא ירים איש את ידו להדפיס כתבניתם או זה בלא זה משך חמשה שנים מיום דלמטה ברם כגון דא צריך לאודועי שבעז"ה ספו תמו כתבי ידו הקדושה בעצמו אשר היו בדקדוק גדול לא חסר ולא יתר אות א' ולא נשאר כ"א זה המעט מהרבה אשר נלקטו אחד לאחד מהעתקות המפוזרים אצל התלמידים ואם המצא תמצא איזה טעות שגיאות מי יבין ימצא הטעות דמוכח מטעות סופר והכוונה תהיה ברורה:
נאום דוב בער בא"א מו"ר הגאון החסיד קדוש ישראל מרנא ורבנא שניאור זלמן ז"ל נבג"מ. 
ונאום חיים אברהם בא"א מו"ר הגאון החסיד מרנא ורבנא שניאור זלמן זצ"ל נבג"מ.
ונאום משה בא"א מו"ר הגאון החסיד שניאור זלמן ז"ל נבג"מ.

 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עמ' = עמוד
בעזה"י = בעזרת ה' יתברך
ז"ל = זכרונם לברכה
נבג"מ = נשמתם בגנזי מרומים
נ"ע = נשמתם עדן
מוהר"ר = מורנו ורבינו הרב
הק' = הקדושות
הט"ס = הטעויות סופרים
ה"ה = הרי הוא
במוהר"ר = בן מורנו ורבינו הרב
הנ"ל = הנאמר לעיל
הכ"ד = הלוא כל דברי
לפ"ק = לפרט קטן
לבנ"י = לבני ישראל
א"א מו"ר ז"ל = אדוננו אבינו מורנו ורבינו זכרונו לברכה
כ"ק = כבוד קדושת
בס' = בספר
וד"ת = ודברי תורה
במ"א = במקום אחר
לק"א = ליקוטי אמרים
וע"ח = ועץ חיים
ופע"ח = ופרי עץ חיים
זא"ז = זה את זה
ואגה"ת = ואגרת התשובה
נח"ש = נידוי, חרם, שמתא
שבעז"ה = שבעזרת ה'
כ"א = כי אם
שי' = שיחיו
ז"ל = זכרונו לברכה
נ"ע = נשמתו עדן
לבנ"י = לבני ישראל
א"א = אבי אדוני
מו"ר = מורי ורבי
כ"ק = כבוד קדושת
בס' = בספר
וד"ת = ודברי תורה
במ"א = במקום אחר
לק"א = ליקוטי אמרים
וע"ח = ועץ חיים
ופע"ח = ופרי עץ חיים
זא"ז = זה את זה
ואגה"ת = ואגרת התשובה
נח"ש = נידוי חרם שמתא
שבעז"ה = שבעזרת ה'
א' = אחד
כ"א = כי אם
בא"א = בן אבי אדוני
נבג"מ = נשמתם בגנזי מרומים

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים