עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ג >> יום י"ט אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"ט בתניא, ומבאר לנו מדוע לפני קריאת שמע בבוקר צריכים לומר ברכות ארוכות מאוד. בתחילת הפרק למדנו שאלוקים אוהב מאוד את עם ישראל, והוא ציווה את ישראל לאהוב אותו, כמו שהוא אוהב אותנו. איך אפשר להגיע לאהבה אמיתית על ידי קריאת שמע בכוונה עצומה, בכל לבבך?
 פשוט, בזמן התפילה תשכח מהמשפחה האוהבת, גם מהידידים שעוזרים לך. כי כולם חייבים לכבד את אלוקים, וכולם בטלים ומבוטלים לו. גם אתה בטל ומבוטל לו יתברך. קל מאוד להגיד את זה ב'שמע ישראל', אבל כדי להאמין באמת, באמונה עמוקה ויסודית בכל לבבך, צריך לומר את הברכות הארוכות לפני 'שמע ישראל'. שם מבואר איך אלוקים נתן לנו את תורתו, ובחר בנו מכל המלאכים וצבא השמים. אפילו, שהמלאכים וצבא השמים כורעים ומשתחווים לאלוקים כל היום, בכל זאת עם ישראל חשוב לו יותר. עובדה זו תביא את היהודי לידי אהבה גדולה 'בכל לבבך', כמו שאלוקים אוהב אותי, אני אוהב אותו.


מילות התניא המקוריות:
ובזה יובן טוב טעם ודעת לתקנת חכמים שתקנו ברכות ק"ש שתים לפניה כו' דלכאורה אין להם שייכות כלל עם קריאת שמע כמ"ש הרשב"א ושאר פוסקי'. ולמה קראו אותן ברכות ק"ש ולמה תקנו אותן לפניה דווקא. אלא משום שעיקר ק"ש לקיים בכל לבבך כו' בשני יצריך כו' דהיינו לעמוד נגד כל מונע מאהבת ה'. ולבבך הן האשה וילדיה. שלבבו של אדם קשורה בהן בטבעו. כמשארז"ל ע"פ הוא אמר ויהי זו אשה הוא צוה ויעמוד אלו בנים. ונפשך ומאדך כמשמעו חיי ומזוני להפקיר הכל בשביל אהבת ה'. ואיך יבא האדם החומרי למדה זו לכך סידרו תחלה ברכות יוצר אור. ושם נאמר ונשנה באריכות ענין וסדר המלאכים העומדים ברום עולם להודיע גדולתו של הקב"ה איך שכולם בטלים לאורו ית' ומשמיעים ביראה כו' ומקדישים כו' ואומרים ביראה קדוש כו' כלומר שהוא מובדל מהן ואינו מתלבש בהן בבחי' גילוי אלא מלא כל הארץ כבודו היא כנסת ישראל למעלה וישראל למטה כנ"ל. וכן האופנים וחיות הקודש ברעש גדול וכו' ברוך כבוד ה' ממקומו לפי שאין יודעים ומשיגים מקומו וכמ"ש כי הוא לבדו מרום וקדוש. ואח"כ ברכה שניה אהבת עולם אהבתנו ה' אלהינו. כלומר שהניח כל צבא מעלה הקדושים והשרה שכינתו עלינו להיות נקרא אלהינו. כמו אלהי אברהם כו' כנ"ל. והיינו כי אהבה דוחקת הבשר ולכן נקרא אהבת עולם שהיא בחי' צמצום אורו הגדול הבלתי תכלית להתלבש בבחי' גבול הנקרא עולם בעבור אהבת עמו ישראל כדי לקרבם אליו ליכלל ביחודו ואחדותו ית'. וז"ש חמלה גדולה ויתירה פי' יתירה על קרבת אלהים שבכל צבא מעלה. ובנו בחרת מכל עם ולשון הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. וקרבתנו וכו' להודות וכו' ופי' הודאה יתבאר במ"א. וליחדך כו' ליכלל ביחודו ית' כנ"ל

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ק"ש = קריאת שמע
כמ"ש = כמו שכתב
הרשב"א = הרב רבינו שלמה בן אדרת
פוסקי' = פוסקים
כמשארז"ל = כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
ע"פ = על פסוק
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ית' = יתברך
בבחי' = בבחינת
כנ"ל = כנאמר לעיל
ואח"כ = ואחר כך
כנ"ל = כנאמר לעיל
וז"ש = וזה שכתוב
פי' = פירוש
במ"א = במקום אחר

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים