עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשע"ד >> יום שני י"ד ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

יהודי שלומד לפני התפילה, קיום מצוות ציצית ותפילין שלו נעשית מתוך אהבה. במקרה זה עבודת התפילה היא לא כמו עבודה של עבד. עבד עושה את עבודתו מתוך יראה. יהודי שמקיים את המצוות רק מתוך אהבה, חסרה לו ה'עבודת עבד' – קיום מצוות מתוך יראה. אלוקים רוצה מיהודי קיום מצוות מתוך אהבה וגם מתוך יראה.

מילות התניא המקוריות:

משא"כ אם לומד ומקיים המצוה באהבה לבדה כדי לדבקה בו על ידי תורתו ומצותיו אינה נקראת בשם עבודת העבד והתורה אמרה ועבדתם את ה' אלהיכם וגו' ואותו תעבודו וגו' וכמ"ש בזהר [פ' בהר] כהאי תורא דיהבין עליה עול בקדמיתא בגין לאפקא מיניה טב לעלמא כו' הכי נמי אצטריך לב"נ לקבלא עליה עול מלכות שמים בקדמיתא כו' ואי האי לא אשתכח גביה לא שריא ביה קדוש' כו' [ובר"מ שם ד' קי"א ע"ב] שכל אדם צ"ל בשתי בחי' ומדרגות והן בחי' עבד ובחי' בן ואף דיש בן שהוא ג"כ עבד הרי אי אפשר לבא למדרגה זו בלי קדימת היראה עילאה כידוע ליודעים:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

משא"כ = מה שאין כן
לב"נ = לבר נש
קדושי' = קדושים
ובר"מ = וברעייא מהימנא
ד' = דף קי"א
ע"ב = עמוד ב'
צ"ל = צריך להיות
ג"כ = גם כן

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
 



     
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים