עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשע"ד >> יום שני י"ג טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

להבין את המיקום והשילטון של הנשמות בתוך הגוף צריך לתת משל אקטואלי: כמו שבארץ ישראל יש שילטון יהודי שרוצה לעשות טוב לכולם. אבל ב'רצועה' ישנם בהמות שרוצים לזרוק אותנו לים השם ישמור ויציל אותנו מהם. כאשר עם ישראל כבר מתחיל לחזור בתשובה הערבים  זורקים עלינו גראד, אבל אנחנו מתגברים בעזרת השם וממשיכים לחזור בתשובה  וכל עם מישראל מתאחד וכיפת ברזל מיירטת את הגראד בחסדי שמים. השילטון נישאר שילטון יהודי וממשיך לחזור בתשובה. ארץ ישראל זה הגוף, וברצועה דהיינו בלב יש יצר הרע שהוא זורק עלינו מחשבות רעות וזדוניות. אנחנו מיירטים את המחשבות והמעשים הרעים על ידי לימוד תורה ושמירת שבת כפי שנכתב בתורה. כתוצאה מכך הגוף שלנו נמצא בשילטון יהודי.

מילות התניא המקוריות:

אך הנה כתיב ולאום מלאום יאמץ כי הגוף נקרא עיר קטנה וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך עליה דהיינו להנהיג יושביה כרצונו ושיהיו סרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם. כך שתי הנפשות האלהית והחיונית הבהמית שמהקליפה נלחמות זו עם זו על הגוף וכל אבריו שהאלהית חפצה ורצונה שתהא היא לבדה המושלת עליו ומנהיגתו וכל האברים יהיו סרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה אליה ויהיו לבוש לעשר בחינותיה וג' לבושיה הנ"ל שיתלבשו כולם באברי הגוף ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם ולא יעבור זר בתוכם ח"ו דהיינו תלת מוחין שבראש יהיו ממולאים מחב"ד שבנפש האלהית שהיא חכמת ה' ובינתו להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף ולהוליד מהן על ידי הדעת היראה במוחו ופחד ה' בלבו ואהבת ה' כאש בוערה בלבו כרשפי שלהבת להיות נכספה וגם כלתה נפשו בחשיקה וחפיצה לדבקה בו בא"ס ב"ה בכל לב ונפש ומאד מעומקא דלבא שבחלל הימני שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש עד שתתפשט גם לחלל השמאלי לאכפיא לס"א יסוד המים הרעים שבה שהיא התאוה שמקליפת נוגה לשנותה ולהפכה מתענוגי עולם הזה לאהבת ה' כמ"ש בכל לבבך בשני יצריך והיינו שיעלה ויבא ויגיע למדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וג' = ו-3
הנ"ל = הנאמר לעיל
ח"ו = חס ושלום
מחב"ד = מחכמה, בינה, דעת
בא"ס ב"ה = באין סוף ברוך הוא
לס"א = לסטרא אחרא
כמ"ש = כמו שכתוב
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים