עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשע"ד >> יום שני י"ב תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק כ' ב'איגרת הקודש' שבתניא: המצוות כפי שהם בעולם האצילות, הם במדרגה יותר גבוהה מהתורה והלימוד עצמו. אבל, כשהמצוות יורדות לעולם התחתון להעשות בגשמיות, התורה היא למעלה מן המצוות. כי בשם ה' י-ה-ו-ה, ה-ו' מלמד על התורה, וההא האחרונה על המצוות.
מדוע למעלה זה הפוך?
מתרץ הרבי הזקן: המצוות הם החותמת של אלוקים. חותמת בולטת עושה שקע בנחתם. היות, והמצוות בולטות בעולם העליון מרוב קדושתן - הנחתם שחתמו עליו. דהיינו, העולם התחתון מקבל את זה שוקע. זאת אומרת, לא מורגש, כמו התורה כאן בעולם שלנו. לכן, בעולם שלנו גדול התלמוד שיביא בסוף, מעשה. זה הפירוש של: 'סוף מעשה במחשבה תחילה'.

מילות התניא המקוריות:
ומזה יובן היטב בענין סדר מדרגות דצח"מ שהן בחי' עפר מים אש רוח שאף שהחי הוא למעלה מהצומח והמדבר למעלה מהחי אעפ"כ החי ניזון וחי מהצומח והמדבר מקבל חיותו משניהם וגם חכמה ודעת שאין התינוק יודע לקרות אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן כו' ועדיין לא אכילנא בישרא דתורא כו' כי הוא בחי' אור חוזר ממטה למעלה מתחתית העשיה שמתגלית שם ביתר עז הארה דהארה כו' מאור א"ס הסובב כ"ע ומהקו אור א"ס שבסיום רגלי היושר דא"ק בבחי' אור חוזר כנ"ל. ויובן היטב בזה טוב טעם ודעת מה שמלאכים עליונים שבמרכבה פני שור ופני נשר נהנים מאד וניזונים ומסתפקים מרוח הבהמה והעוף העולה עליהם מהקרבנות שע"ג המזבח וכדקדוק לשון הזוה"ק ואתהניין מיסודא ועיקרא דילהון. ואחרי הדברים והאמת האלה דעת לנבון נקל להבין ע"י כל הנ"ל גודל מעלת המצות מעשיות אשר הן תכלית ירידת הנשמות לעוה"ז הגשמי כמ"ש היום לעשותם ויפה שעה א' בתשובה ומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי עוה"ב. (ע"כ מצאנו מכיה"ק):
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

דצח"מ = דומם, צומח, חי, מדבר
בחי' = בחינת
אעפ"כ = אף על פי כן
א"ס = אין סוף
כ"ע = כל עלמין
דא"ק = דאדם קדמון
כנ"ל = כנאמר לעיל
הזוה"ק = הזוהר הקדוש
ע"י = על ידי
הנ"ל = הנאמר לעיל
לעוה"ז = לעולם הזה
כמ"ש = כמו שכתוב
א' = אחת
עוה"ב = עולם הבא
ע"כ = עד כאן
מכיה"ק = מכתב יד קודשו
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים