עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ג >> יום ז' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
אחרי שהרבי הזקן הסביר לנו בפרק ל"ח בתניא שאם יהודי רוצה להאיר גם בכמות וגם באיכות, הוא צריך לדעת את הסיבה הפנימית לקיום המצווה, המביא לידי רגש ואהבה פנימית. זה בא על ידי לימוד מעמיק בתניא. כשהוא לומד את התניא, הוא לא רק מאיר את החומריות, אלא גם החומריות עצמה הופכת להיות מאירה. וכל זה בא על ידי לימוד מעמיק דווקא.
מבאר לנו הרבי הזקן בפרק ל"ט בתניא, מהו החילוק בין גן עדן העליון לגן עדן התחתון.
נשאלת השאלה: מדוע צריך הרבי הזקן לבאר לנו חילוקים אלו?
היות, שכל הסיבה לפרקים האחרונים היא לעורר את הבינוני שלא יתייאש, בגלל שהבינוני רואה שהוא לא מאיר את העולם בתמידיות. לכן, הסביר לו הרבי הזקן בארבעת הפרקים האחרונים, שהבינוני שותף מלא לאור הגדול של ביאת המשיח. אבל, הרבי הזקן רוצה להמחיש לבינוני שגם כעת, הוא יכול להביא גאולה פרטית, לעצמו ולסביבתו, על ידי שהתורה ומצוות שלו יעלו למדרגת העולם העליון שזה גן עדן.
זאת אומרת, שגם כעת לפני התגלות הרבי שליט"א, נשמתו תהיה עדיין בתוך הגוף, וביחד עם זה יהנה מזיו השכינה.
 עולם הבריאה – הבנת הסיבה הפרטית למצווה. האדם מבין את סודות היקום, איך כל מצווה פועלת בחלקיק שונה של היקום. אפילו המלאכים לא מבינים מה שהם עושים, הם עושים פעולת רובוט, אפלו מלאכים של גן עדן העליון, פעילותם היא כמו רובוט. לעומתם, לפעולת הצדיקים יש משמעות והבנה. כי הצדיק יש לו בחירה חופשית, אם להתעמק בלימוד התורה, או ללמוד בשיטחיות ממש. אבל, המלאכים אין להם בחירה כלל. לכן, ישמח הבינוני ממש, עוד לפני הגאולה, כי הוא בדרגה יותר גבוה מהמלאכים העליונים. כי הוא בבחירתו החופשית הוריד אור נעלה לתקן את החומריות, ולעשות את החומריות רוחניות בעזרת השם.


מילות התניא המקוריות:
פרק לט
ומפני זה ג"כ נקראים המלאכים בשם חיות ובהמות כדכתי' ופני אריה אל הימין וגו' ופני שור מהשמאל וגו' לפי שאינם בעלי בחירה ויראתם ואהבתם היא טבעית להם כמ"ש בר"מ פ' פנחס ולכן מעלת הצדיקים גדולה מהם כי מדור נשמות הצדיקים הוא בעולם הבריאה ומדור המלאכי' בעולם היצירה:
הגה"ה (והיינו בסתם מלאכים אבל יש מלאכים עליונים בעולם הבריאה שעבודתם בדחילו ורחימו שכליים כמ"ש בר"מ שם שיש שני מיני חיות הקדש טבעיים ושכליים וכמ"ש בע"ח):
וההבדל שביניהם הוא כי בעולם היצירה מאירות שם מדותיו של א"ס ב"ה לבדן שהן אהבתו ופחדו ויראתו כו'. וכמ"ש [בתיקונים וע"ח] דשית ספירין מקננין ביצירה ולכן זאת היא עבודת המלאכים תמיד יומם ולילה לא ישקוטו לעמוד ביראה ופחד וכו' והיינו כל מחנה גבריאל שמהשמאל ועבודת מחנה מיכאל היא האהבה כו'. אבל בעולם הבריאה מאירות שם חכמתו ובינתו ודעתו של א"ס ב"ה שהן מקור המדות ואם ושרש להן וכדאיתא בתיקונים דאימא עילאה מקננא בתלת ספירן בכרסיא שהוא עולם הבריאה ולכן הוא מדור נשמות הצדיקים עובדי ה' בדחילו ורחימו הנמשכות מן הבינה ודעת דגדולת א"ס ב"ה שאהבה זו נקרא רעותא דלבא כנ"ל ומרעותא דלבא נעשה לבוש לנשמה בעולם הבריאה שהוא גן עדן העליון כדלקמן וכמ"ש בזהר ויקהל


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ג"כ = גם כן
כדכתי' = כדכתיב
כמ"ש = כמו שכתוב
בר"מ = ברעייא מהימנא
פ' = פרשת
המלאכי' = המלאכים
בע"ח = בעץ חיים
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כנ"ל = כנאמר לעיל
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים