עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ג >> יום ד' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן לימד אותנו בחלק ראשון של תניא כיצד לשמוח באהבת האלוקים, ולקיים את כל מצוותיו מתוך יראה והאהבה. רוצה הרבי הזקן להביא אותנו לדרגת אמונה כזאת, שכל דבר בבריאה לא יזיז אותנו מלדבוק באמונה. כי אמונה פשוטה יש לכל יהודי, אבל יהודי שלומד את החלק הראשון בתניא, יכול לגלות אמונה יוקדת שתיגרום לו להיות שמח בכל מצב.
כל הכתוב בחלק שני של תניא לקוח מהרמב"ם, הרמב"ן, מהבעל שם טוב, ומרבי דוב ממזריטש.
כתוב: 'חנוך לנער על פי דרכו' פירושו: אפילו אם אין ליהודי אמונה יוקדת כמו לצדיקים, אלא, אמונה שמתגלה לאחר לימוד ארבעה פרקים ראשונים ברמב"ם, גם זה נקרא אמונה מהאהבה. צריך לתת לנער ללכת בדרך זו, ולזרום איתו, כי זה בעצם מה שיעזור לו בהמשך תהפוכות החיים.  זה היסוד שיחזיק אותו, אמונה פשוטה שנלמדת מדרך הטבע שטבע אלוקים באטומים שבבריאה. אם תבקש מהנער לקפוץ ישר לאהבה יוקדת של מסירות נפש, זה לא יחזיק אצלו מעמד. לכן, רוצה משה רבינו לנטוע בכל יהודי אהבה שבאה על ידי התבוננות פשוטה ביציאת מצרים, כי זה דבר שיכול להחזיק אצל כל יהודי תמיד.

מילות התניא המקוריות:
ליקוטי אמרים חלק שני הנקרא בשם חינוך קטן מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נ"ע מיוסד על פרשה ראשונה של קריאת שמע:
חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה הנה מדכתיב על פי דרכו משמע שאינה דרך האמת לאמיתו וא"כ מאי מעליותא שגם כי יזקין לא יסור ממנה. אך הנה מודעת זאת כי שרשי עבודת ה' ויסודותיה הן דחילו ורחימו היראה שרש ויסוד לסור מרע והאהבה לועשה טוב וקיום כל מ"ע דאוריית' ודרבנן כמו שיתב' במקומן (ומצות החינוך היא ג"כ במ"ע כמ"ש בא"ח סימן שמ"ג):והנה באהבה כתיב בס"פ עקב אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה לאהבה את ה' וגו' וצריך להבין איך שייך לשון עשייה גבי אהבה שבלב אך הענין הוא דיש שני מיני אהבת ה' האחת היא כלות הנפש בטבעה אל בוראה כאשר תתגבר נפש השכלית על החומר ותשפילהו ותכניעהו תחתיה אזי תתלהב ותתלהט בשלהבת העולה מאליה ותגל ותשמח בה' עושה ותתענג על ה' תענוג נפלא והזוכים למעלת אהבה רבה זו הם הנקראים צדיקים כדכתיב שמחו צדיקים בה' אך לא כל אדם זוכה לזה כי לזה צריך זיכוך החומר במאד מאד וגם תורה ומעשים טובים הרבה לזכות לנשמה עליונה שלמעלה ממדרגת רוח ונפש כמ"ש בר"ח שער האהבה. והשנית היא אהבה שכל אדם יוכל להגיע אליה כשיתבונן היטב בעומקא דלבא בדברים המעוררים את האהבה לה' בלב כל ישראל. הן דרך כלל כי הוא חיינו ממש וכאשר האדם אוהב את נפשו וחייו. כן יאהב את ה' כאשר יתבונן וישים אל לבו כי ה' הוא נפשו האמיתית וחייו ממש כמ"ש בזהר ע"פ נפשי אויתיך וגו'. והן דרך פרט שכשיבין וישכיל בגדולתו של ממ"ה הקב"ה דרך פרטית כאשר יוכל שאת בשכלו ומה שלמעלה משכלו ואח"כ יתבונן באהבת ה' הגדולה ונפלאה אלינו לירד למצרים ערות הארץ להוציא נשמותינו מכור הברזל שהוא הס"א ר"ל לקרבנו אליו ולדבקנו בשמו ממש והוא ושמו אחד דהיינו שרוממנו מתכלית השפלות והטומאה לתכלית הקדושה וגדולתו ית' שאין לה קץ ותכלית אזי כמים הפנים אל פנים תתעורר האהבה בלב כל משכיל ומתבונן בענין זה בעומקא דלבא לאהוב את ה' אהבה עזה ולדבקה בו בלב ונפש כמו שיתבאר במקומה באריכות.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

נ"ע = נשמתם עדן
וא"כ = ואם כן
מ"ע = מצוות עשה
דאוריית' = דאורייתא
שיתב' = שיתבאר
ג"כ = גם כן
כמ"ש = כמו שכתוב
בא"ח = באורח חיים
בס"פ = בסוף פרשת
בר"ח = בראשית חכמה
ע"פ = על פסוק
ממ"ה הקב"ה = מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
ואח"כ = ואחר כך
הס"א = הסטרא אחרא
ר"ל = רחמנא ליצלן
ית' = יתברך

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים