עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשע"ג >> יום שלישי כ' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

החסידים של הרבי הזקן התלוננו לפניו: מדוע אתה מדפיס את הקונטרסים של התניא, הרי הם לא יכולים לתת לנו תשובות לשאלות בעבודת השם, כי צריך שהרבי בעצמו ידבר עם כל חסיד ביחידות ורק כך החסיד יוכל למצא מרגוע לנפשו. הרבי ידריך אותו לצאת ממצוקותיו. לכל חסיד יש לו בעיות אחרות משל חברו בעבודת השם שלא דומות לחסיד אחר. אז איך אתה הרבי הזקן נותן תשובות כלליות דרך הקונטרסים תניא לכל מליון חסידי חב"ד בעולם?

מילות התניא המקוריות:

הקדמת המלקט
והיא אגרת השלוחה לכללות אנשי שלומינו יצ"ו:
אליכם אישים אקרא שמעו אלי רודפי צדק מבקשי ה' וישמע אליכם אלקים למגדול ועד קטן כל אנ"ש דמדינתינו וסמוכות שלה איש על מקומו יבוא לשלום וחיים עד העולם נס"ו אכי"ר:
הנה מודעת זאת כי מרגלא בפומי דאינשי בכל אנ"ש לאמר כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם ואם שכלו ודעתו מבולבלים ובחשיכה יתהלכו בעבודת ה' בקושי יכול לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים אף כי מתוק האור לעינים ומרפא לנפש ובר מן דין הנה ספרי היראה הבנויים ע"פ שכל אנושי בוודאי אינן שוין לכל נפש כי אין כל השכלים והדעות שוות ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חבירו וכמו שארז"ל גבי ברכת חכם הרזים על ששים ריבוא מישראל שאין דעותיהם דומות זו לזו וכו' וכמ"ש הרמב"ן ז"ל במלחמות שם בפירוש הספרי גבי יהושע שנאמר בו איש אשר רוח בו שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד וכו'. אלא אפילו בספרי היראה אשר יסודותם בהררי קודש מדרשי חז"ל אשר רוח ה' דבר בם ומלתו על לשונם ואורייתא וקב"ה כולא חד וכל ששים רבוא כללות ישראל ופרטיהם עד ניצוץ קל שבקלים ופחותי הערך שבעמינו ב"י כולהו מתקשראן באורייתא ואורייתא היא המקשרת אותן להקב"ה כנודע בזה"ק הרי זה דרך כללות לכללות ישראל ואף שניתנה התורה לידרש בכלל  ופרט ופרטי פרטות לכל נפש פרטית מישראל המושרשת בה הרי אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה: והנה אף בהלכות איסור והיתר הנגלות לנו ולבנינו מצאנו ראינו מחלוקת תנאים ואמוראים מן הקצה אל הקצה ממש ואלו ואלו דברי אלהים חיים לשון רבים על שם מקור החיים לנשמות ישראל הנחלקות דרך כלל לשלשה קוין ימין ושמאל ואמצע שהם חסד וגבורה וכו' ונשמות ששרשן ממדת חסד הנהגתן גם כן להטות כלפי חסד להקל כו' כנודע וכ"ש וק"ו בהנסתרות לה' אלהינו דאינון דחילו ורחימו דבמוחא ולבא דכל  חד וחד לפום שיעורא דיליה לפום מה דמשער בליביה כמ"ש בזה"ק על פסוק נודע בשערים בעלה וגו':


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 
יצ"ו = ישמרם צורם ויחזקם
אנ"ש = אנשי שלומינו
נס"ו = נצח סלח ועד
אכי"ר = אמן כן יהי רצון
ע"פ = על פי
שארז"ל = שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
כמ"ש = כמו שכתוב
הרמב"ן ז"ל = הרב רבנו משה בן נחמן זכרונו לברכה
חז"ל = חכמינו זכרונם לברכה
וקב"ה = וקודשא בריך הוא
ב"י = בני ישראל
להקב"ה = לקדוש ברוך הוא
בזה"ק = בזוהר הקדוש
וגו' = וגומר
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים