עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ג >> יום כ"ו סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק ז' למדנו שאדם לא יכול להשיג את מהותו של האלוקים, רק את מציאותו.דהיינו אנו יודעים שאלוקים הוא יחיד והוא מהוה ומחיה את העולם מאין ליש כל רגע , אבל אין ביכלתינו להבין מה זה בדיוק אין סוף ועצמות הבורא כי אנו מוגבלים על ידי הבורא , בפרק ח' ממשיך הרבי הזקן ללמד אותנו, שכל אדם שרוצה להבין קצת באלוקות, הוא צריך קודם כל ללמוד על פעולת הנשמה בגוף.רק אחר כך הוא יבין בנמשל את הנשמה הגדולה, שהיא האלוקים. כך האדם יבין את הגילוי האלוקי בעולם,  הרבי הזקן מזהיר אותנו לבל נטעה, לא בכל העינינים המשל דומה לנמשל. כי במשל, הנשמה והגוף הם שני דברים שונים, ובנמשל, החיות שמהווה את העולם, והחכמה האלוקית הם דבר אחד עם האלוקים. ועל אף שהם אחד, אלוקים מסתתר מהנבראים, כדי שלא יתבטלו מהאור הגדול. 
מילות התניא המקוריות:
פרק ח והנה מ"ש הרמב"ם ז"ל שהקב"ה מהותו ועצמותו ודעתו הכל אחד ממש אחדות פשוטה ולא מורכבת כלל כן הענין ממש בכל מדותיו של הקב"ה ובכל שמותיו הקדושים והכינויים שכינו לו הנביאים וחז"ל כגון חנון ורחום וחסיד וכיוצא בהן וכן מה שנקרא חכם דכתיב וגם הוא חכם וגו' וכן רצונו כי רוצה ה' את יראיו וחפץ חסד הוא ורוצה בתשובתם של רשעים ואינו חפץ במיתתם וברשעתם וטהור עינים מראות ברע אין רצונו וחכמתו ומדת חסדו ורחמנותו ושאר מדותיו מוסיפים בו ריבוי והרכבה ח"ו במהותו ועצמותו אלא עצמותו ומהותו ורצונו וחכמתו ובינתו ודעתו ומדת חסדו וגבורתו ורחמנותו ותפארתו הכלולה מחסדו וגבורתו וכן שאר מדותיו הקדושות הכל אחדות פשוטה ממש שהיא היא עצמותו ומהותו וכמ"ש הרמב"ם ז"ל שדבר זה אין כח בפה לאמרו ולא באזן לשמעו ולא בלב האדם להכירו על בוריו כי האדם מצייר בשכלו כל המושכלות שרוצה להשכיל ולהבין הכל כמות שהם בו כגון שרוצה לצייר בשכלו מהות הרצון או מהות חכמה או בינה או דעת או מהות מדת חסד ורחמים וכיוצא בהן הוא מצייר כולן כמות שהן בו אבל באמת הקדוש ב"ה הוא רם ונשא וקדוש שמו כלומר שהוא קדוש ומובדל ריבוא רבבות עד אין קץ ותכלית מדרגות הבדלות למעלה מעלה מערך וסוג ומין כל התשבחות והמעלות שיוכלו הנבראים להשיג ולצייר בשכלם
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתב
הרמב"ם ז"ל = רבינו משה בן מיימון זכרונו לברכה
שהקב"ה = שהקדוש ברוך הוא
וחז"ל = וחכמינו זכרונם לברכה
ח"ו = חס ושלום
וכמ"ש = וכמו שכתב
ב"ה = ברוך הוא

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים