עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחדש טבת תשפ"א >> יום ראשון כ"ו טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן מסביר את מאמר חכמינו זכרונם לברכה: "מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה". הפירוש הפשוט איך שמסבירים כולם: אם רצית לעזור למישהו, ובא מישהו אחר והקדים אותך ועזר לו, בכל זאת האלוקים נותן לך שכר על המחשבה הטובה. הרבי הזקן שואל על הפירוש הזה: אם כך למה לא אמרו חכמינו מחשבה טובה כאילו עשית, מה המילים 'מצרפה למעשה' עושות באימרה הפשטנית הזאת? לכן הרבי הזקן מבאר את האימרה לעומק, וכדי להבין את זה נקדים משל: איש גבוה שמשחק כדורסל אין לו שום בעיה להכניס את הכדור בסל. אבל ילד נמוך שרוצה להכניס את הכדור בסל צריך שאבא שלו ירכיב אותו על כתפיו, ואז הכדור יכנס על ידי הילד לסל. בלי העזרה של האבא לעולם לא היה נכנס הכדור לסל.
הנמשל: האדם הגבוה - בינוני עם הרבה שכל, הוא מתבונן לעומק ומיד תורתו עולה לעולמות העליונים מתוך אהבה.
הילד הקטן - הבינוני שאין לו שכל אבל הוא מדקלם תרגיל מחשבתי שנותן לו הרבי הזקן בפרק ט"ז בתניא. אלוקים מרים אותו על הכתפים שלו ומעלה את התורה שלו לעולמות העליונים. זה הפירוש למילה 'מצרפה', אלוקים מצטרף איתו בחצי העבודה ומצרפה למעשה.
המעשה - התורה נכנסה לסל בעולמות העליונים, וכל זה על ידי עזרת השם שממש מוליך בינוני קטן שיצליח בעבודתו לשם שמים.


מילות התניא המקוריות:

וזה רמזו רז"ל באמרם מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה והוה ליה למימר מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה. אלא הענין כי דחילו ורחימו שבהתגלות לבו הם המתלבשים במעשה המצות להחיותם לפרחא לעילא כי הלב הוא ג"כ חומרי כשאר אברים שהם כלי המעשה אלא שהוא פנימי וחיות להם ולכן יכול להתלבש בהם להיות להם גדפין להעלותם. אך הדחילו ורחימו שבתבונות מוחו ותעלומות לבו הנ"ל גבהו דרכיהם למעלה מעלה מבחי' המעשה ואי אפשר להם להתלבש בבחי' מעשה המצות להיות להם בחי' מוחין וחיות להעלותן לפרחא לעילא אם לא שהקב"ה מצרפן ומחברן לבחי' המעשה והן נקראות בשם מחשבה טובה כי אינן דחילו ורחימו ממש בהתגלות לבו כי אם בתבונת מוחו ותעלומות לבו כנ"ל:
הגהה (וכמ"ש בזוהר וע"ח דתבונה אותיות ב"ן וב"ת שהן דחילו ורחימו ולפעמים התבונה יורדת להיות מוחין בנוק' דזעיר אנפין שהן אותיות התורה והמצות והמשכיל יבין):
אך צירוף זה מצרף הקב"ה כדי להעלות מעשה המצות ועסק התורה הנעשים על ידי מחשבה טובה הנ"ל עד עולם הבריאה מקום עליית התורה והמצות הנעשים ע"י דחילו ורחימו שכליים אשר בהתגלו' לבו ממש אבל בלא"ה נמי עולים לעולם היציר' ע"י דחילו ורחימו טבעיים המסותרים בלב כל ישראל בתולדותם כמ"ש לקמן באריכות:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ג"כ = גם כן
הנ"ל = הנזכרים לעיל
מבחי' = מבחינת
בבחי' = בבחינת
שהקב"ה = שהקדוש ברוך
לבחי' = לבחינת
כנ"ל = כנזכר לעיל
וכמ"ש = וכמו שכתוב
וע"ח = ועץ חיים
ב"ן = בן
וב"ת = ובת
בנוק' = בנוקבא
ע"י = על ידי
בהתגלו' = בהתגלות
בלא"ה = בלאו הכי
היציר' = היצירה
כמ"ש = כמו שכתוב
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים