עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ג >> יום כ"ד תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק ח' באיגרת התשובה בתניא ומסביר: אחרי שיהודי החזיר את ה-הא האחרונה ל-ו' על ידי התמרמרותו על חטאיו, יחזיר את ה-הא הראשונה ליו"ד על ידי לימוד תורה מתוך שמחה. כשלומדים תורה מתוך שמחה החיות האלוקית תחזור לזרום לו בגופו כבימים ימימה בעזרת השם.

מילות התניא המקוריות:

ומאחר שרוח עברה ותטהרם אזי תוכל נפשם לשוב עד הוי' ב"ה ממש ולעלות מעלה מעלה למקורה ולדבקה בו ית' ביחוד נפלא. כמו שהיתה מיוחדת בו ית' בתכלית היחוד בטרם שנפחה ברוח פיו ית' לירד למטה ולהתלבש בגוף האדם (וכמו עד"מ באדם הנופח ברוח פיו בטרם שיוצא הרוח מפיו הוא מיוחד בנפשו) וזו היא תשובה שלימה. והנה בחי' יחוד זה ותשובה זו היא בחי' תשובה עילאה שלאחר תשובה תתאה וכמ"ש בזוה"ק בר"מ פ' נשא דתשובה עילאה היא דיתעסק באוריי' בדחילו ורחימו דקדב"ה וכו' דאיהו בן י"ה בינה וכו' (ומעלת בעלי תשובה על צדיקים גמורים בזה היא כמ"ש בזוה"ק פ' חיי שרה דאינון משכי עלייהו ברעותא דלבא יתיר ובחילא סגי לאתקרבא למלכא וכו'):

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הוי' = י-ה-ו-ה
ב"ה = ברוך הוא
ית' = יתברך
עד"מ = על דרך משל
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
בר"מ = ברעייא מהימנא
פ' = פרשת
באוריי' = באורייתא
דקדב"ה = דקודשא בריך הוא

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים