עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ד >> יום כ"ג שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בסיום פרק כ"ג בתניא מבאר לנו הרבי הזקן מדוע חשוב לאדם שלומד תורה גם להתפלל. כדי להבין זאת צריך להקדים משל: למדנו בתחילת הפרק שהדיסק שיש בו את כל פרטי בניית הקניון הוא ראש וראשון לחשיבות בניית הקניון, לכן צריך להפקיד אותו בידי חברת שמירה כדי שהוא לא יאבד חלילה וכל התוכניות ירדו לטימיון. חברת השמירה איננה יכולה להתעסק עם הבניה ממש, אבל היא שומרת על האוצר שהוא הדיסק. ואז מגיע שליח של בעל הקניון לוקח את הדיסק מחברת השמירה ומעביר אותו לבעל הקניון. אחר כך בעל הקניון מבקש מהשליח להשתתף בבניה בפועל להרים חפצים, לחצוב יסודות. שואל השליח את בעל הקניון: מדוע אתה נותן לי עבודות פשוטות, הרי אני מקודם החזקתי בדיסק הכי חשוב ואיך אתה מוריד אותי בדרגה? לך תן לחברת השמירה להרים חפצים ולחצוב יסודות!!! עונה לו בעל הקניון: חברת השמירה כל עניינה לשמור, אתה אין עניינך לשמור, אלא אתה אוהב גיוון, לכן אתן לך גם מלאכות פשוטות כדי שלא תשתעמם.
הנמשל: מי שלומד תורה כל היום וכל הלילה כמו רבי שמעון בר יוחאי, הוא כמו חברת שמירה. אלוקים לא נותן לו שום עבודה אחרת, כי זה הכי חשוב לאלוקים. לכן רבי שמעון בר יוחאי פטור מן התפילה, ולכן כשהוא היה במערה לא היה יכול לקיים שום מצווה. לימוד תורתו לפני האלוקים היה כל כך חשוב, עד שאלוקים בכבודו ובעצמו פטר אותו מהכל חוץ מלימוד התורה. אבל אנשים כערכנו שלא כל הזמן לומדים, אלוקים נותן לנו עוד תפקידים לביצוע כדי שלא נשתעמם. לכן אנחנו חייבים במצוות התפילה על אף שהיא ממשיכה פחות אור לעולם מהתורה.

 

מילות התניא המקוריות:

ומזה יוכל המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בעסקו בתורה כשיתבונן איך שנפשו ולבושיה שבמוחו ובפיו הם מיוחדי' ממש בתכלית היחוד ברצון העליון ואור א"ס ב"ה ממש המתגלה בהם מה שכל העולמות עליונים ותחתונים כלא חשיבי קמיה וכאין ואפס ממש עד שאינו מתלבש בתוכם ממש אלא סובב כל עלמין בבחי' מקיף להחיות' עיקר חיותם רק איזו הארה מתלבשת בתוכם מה שיכולים לסבול שלא יתבטלו במציאות לגמרי. וז"ש ויצונו ה' את כל החוקים האלה ליראה את ה' וגו' [ועל יראה גדולה זו אמרו אם אין חכמה אין יראה והתורה נקראת אצלה תרעא לדרתא כמ"ש במ"א] אלא דלאו כל מוחא סביל דא יראה כזו. אך גם מאן דלא סביל מוחו כלל יראה זו לא מינה ולא מקצתה מפני פחיתות ערך נפשו בשרשה ומקורה במדרגות תחתונים דעשר ספירות דעשיה אין יראה זו מעכבת בו למעשה כמ"ש לקמן:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
מיוחדי'= מיוחדים
א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
בבחי' = בבחינת
להחיות' = להחיותה
וז"ש = וזה שכתוב
כמ"ש = כמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים