עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ג >> יום כ' אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק מ"ט בתניא ומבאר לנו: כל יהודי ויהודי צריך לקבל על עצמו בקריאת שמע מסירות נפש ללימוד התורה. זאת כדי, שכל הכוונות הטובות שיש לו בזמן קריאת שמע לא יפרחו ממנו בסיום התפילה. הוא צריך לקבל על עצמו החלטה חריפה, להתמיד בקביעת עיתים לתורה, ועל ידי זה הוא יהפוך את החושך והמרירות של העולם לאור מתוק בעזרת השם.

מילות התניא המקוריות:
והנה כאשר ישים המשכיל אלה הדברים אל עומקא דלבא ומוחא אזי ממילא כמים הפנים לפנים תתלהט נפשו ותתלבש ברוח נדיבה להתנדב להניח ולעזוב כל אשר לו מנגד ורק לדבקה בו ית' וליכלל באורו בדביקה חשיקה וכו' בבחי' נשיקין ואתדבקות רוחא ברוחא כנ"ל. אך איך היא בחי' אתדבקות רוחא ברוחא לזה אמר והיו הדברים האלה כו' על לבבך ודברת בם כו' וכמ"ש בע"ח שיחוד הנשיקין עיקרו הוא יחוד חב"ד בחב"ד והוא עיון התורה והפה הוא מוצא הרוח וגילויו בבחי' גילוי והיינו בחי' הדבור בד"ת. כי על מוצא פי ה' יחיה האדם ומ"מ לא יצא ידי חובתו בהרהור ועיון לבדו עד שיוציא בשפתיו כדי להמשיך אור א"ס ב"ה למטה עד נפש החיונית השוכנת בדם האדם המתהוה מדומם צומח חי כדי להעלות כולן לה' עם כל העולם כולו ולכללן ביחודו ואורו ית' אשר יאיר לארץ ולדרים בבחי' גילוי ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר וכו' שזהו תכלית השתלשלות כל העולמות להיות כבוד ה' מלא כל הארץ הלזו דוקא בבחי' גילוי לאהפכא חשוכא לנהורא ומרירא למיתקא כנ"ל באריכות. וזהו תכלית כוונת האדם בעבודתו להמשיך אור אין סוף ברוך הוא למטה רק שצריך תחלה העלאת מ"ן למסור לו נפשו ומאודו כנ"ל:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ית' = יתברך
בבחי' = בבחינת
כנ"ל = כנאמר לעיל
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
בד"ת = בדברי תורה
ומ"מ = ומכל מקום
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
מ"ן = מיין נוקבין

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים