עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחדש טבת תשפ"א >> יום ראשון י"ט טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כאן בפרק י"ג של תניא מתרץ הרבי הזקן את השאלה ששאל בפרק א' של תניא. איך טעה רבה לומר על עצמו שהוא בינוני? מתרץ על זה הרבי הזקן כאן בפרק י"ג של תניא: בינוני יכול להיות אדם שלומד כל היום תורה ומתפלל, אבל בפנים המערה בלב עמוק שוכב וישן לו היצר הרע, הוא יכול לישון בתוך המערה עמוק גם שבעים - שמונים שנה. לכן טעה רבה לומר על עצמו שהוא בינוני, כי הוא לא היה גאוותן. הוא החזיק את עצמו בינוני המתפלל כל היום, שהיצר הרע שלו ישן שבעים שמונים שנה ולא עושה שום רע. אבל באמת זה היה טעות כי לרבה במערה לא ישן יצר הרע בכלל. בתוך המערה שלו היה דבש מתוק. 

מילות התניא המקוריות:

ואף מי שבתורת ה' חפצו ויהגה בה יומם ולילה לשמה אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו הוא בתקפו ובגבורתו במקומו בחלל השמאלי רק שלבושיו שהם מחשבה דבור ומעשה של נפש הבהמית אינן מתלבשים במוח והפה והידים ושאר אברי הגוף מפני ה' שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב ולכן נפש האלהית שבמוח מושלת בעיר קטנה אברי הגוף כולם שיהיו לבוש ומרכבה לשלש' לבושיה שיתלבשו בהם שהם מחשבה דבור ומעשה של תרי"ג מצות התורה אבל מהותה ועצמותה של נפש האלהית אין לה שליטה וממשלה על מהותה ועצמותה של נפש הבהמית בבינוני כי אם בשעה שאהבת ה' הוא בהתגלות לבו בעתים מזומנים כמו בשעת התפלה וכיוצא בה ואף גם זאת הפעם אינה רק שליטה וממשלה לבד כדכתיב ולאום מלאום יאמץ כשזה קם זה נופל וכשזה קם כו' שנפש האלהית מתאמצת ומתגברת על נפש הבהמית במקור הגבורות שהיא בינה להתבונן בגדולת ה' א"ס ב"ה ולהוליד אהבה עזה לה' כרשפי אש בחלל הימני שבלבו ואז אתכפיא ס"א שבחלל השמאלי אבל לא נתבטל לגמרי בבינוני אלא בצדיק שנאמר בו ולבי חלל בקרבי והוא מואס ברע ושונאו בתכלית השנאה והמיאוס או שלא בתכלית השנאה כנ"ל. אבל בבינוני הוא ד"מ כאדם שישן שיכול לחזור וליעור משנתו כך הרע בבינוני הוא כישן בחלל השמאלי בשעת ק"ש ותפלה שלבו בוער באהבת ה' ואח"כ יכול להיות חוזר וניעור. ולכן היה רבה מחזיק עצמו כבינוני אף דלא פסיק פומיה מגירסא ובתורת ה' חפצו יומם ולילה בחפיצה וחשיקה ותשוקה ונפש שוקקה לה' באהבה רבה כבשעת ק"ש ותפלה ונדמה בעיניו כבינוני המתפלל כל היום וכמאמר רז"ל הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

לשלש' = לשלשה
תרי"ג = 613
א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
ס"א = סטרא אחרא
כנ"ל = כנזכר לעיל
ד"מ = דרך משל
ק"ש = קריאת שמע
ואח"כ = ואחר כך
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים