עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"א >> יום חמישי י"ז כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אם בן אדם בא לבית הכנסת ומזרז את החזן שיגמור מהר את התפילה, יותר טוב שלא יבא בכלל לבית הכנסת. כי התכלית היא להתפלל באריכות מכל הלב. מי שמזרז יתפלל ביחיד, ולא ימנע מהציבור להתפלל כפי רצון השם. כי בדורות שלנו צריך יותר להאריך בתפילה כי החושך יותר גדול מבזמן שבית המקדש היה קיים, ואי אפשר להאיר את החושך אלא על ידי אריכות בתפילה.
 
מילות התניא המקוריות:

הנה לא טובה השמועה שמעתי ותרגז בטני אשר עם ה' מעבירים מלפני התיבה האיש החפץ בחיים ואריכות ימים של כל אנ"ש שבמקדש מעט הזה של אנ"ש כמארז"ל שלשה דברים מאריכים ימיו של אדם ואחד מהם המאריך בתפלתו. ואף גם מי שהשעה דחוקה לו ביותר וא"א לו בשום אופן להמתין עד אחר עניית קדושה של חזרת הש"ץ הזה הלא טוב טוב לו שלא לשמוע קדושה וברכו. מלירד לחייהם של החפצים בחיים ואונס רחמנא פטריה. והש"ץ מוציאו ידי חובתו אף שלא שמע כאילו שמע שהוא כעונה ממש וכדאיתא בגמרא גבי עם שבשדות דאניסי ויוצאים ידי חובת תפלת שמו"ע עצמה בחזרת הש"ץ כאלו שמעו ממש וגם קדושה וברכו בכלל. והנה זאת חקרנוה כן הוא אף גם בדורות הראשונים של חכמי המשנה והגמרא שהיתה תורתם קבע ועיקר עבודתם ולא תפלתם. ומכש"כ עתה הפעם בעקבות משיחא שאין תורתינו קבע מצוק העתים. ועיקר העבודה בעקבות משיחא היא התפלה כמ"ש הרח"ו ז"ל בע"ח ופע"ח. מכש"כ וק"ו שראוי ונכון ליתן נפשינו ממש עליה והיא חובה של תורה ממש למביני מדע תועלת ההתבוננות ועומק הדעת קצת כל חד לפום שיעורא דיליה בסדור שבחו של מקום ב"ה בפסוקי דזמרה ושתי ברכות שלפני ק"ש יוצר ואהבה לעורר בהן האהבה המסותרת בלב כל ישראל לבא לבחי' גילוי בהתגלות הלב בשעת ק"ש עצמה שזאת היא מצות האהבה שבפסוק ואהבת כו' בכל לבבך כו' הנמנית ראשונה בתרי"ג מצות כמ"ש הרמב"ם ז"ל שהיא מיסודי התורה ושרשה ומקור לכל רמ"ח מ"ע כי על אהבה המסתורת בלב כל ישראל בתולדתם וטבעם לא שייך ציווי כלל ודעת לנבון נקל כי כשהאהבה היא מסותרת היא עודינה בנפש האלקית לבדה וכשבאה לבחי' גילוי לנפש החיונית אזי היא התגלות הלב בחלל שמאלי מקום משכן נפש החיונית וזהו ענין בירור ניצוצות המוזכר שם בע"ח ופע"ח גבי תפלה שלכן היא עיקר העבודה בעקבות משיחא לברר ניצוצות כו' שהוא בחי' אתהפכא או אתכפי' של נפש החיונית לנפש האלקית כנודע כי הדם הוא הנפש כו' והדם מתחדש בכל יום מאוכלין ומשקין וגם מתפעל ונתקן ממלבושים ודירה כו'. משא"כ בדורות הראשונים שהיו נשמות האלקית גדולי הערך היה הבירור נעשה כרגע בק"ש לבד וברכות שלפניה ופסד"ז בקצרה וכו' וד"ל:
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

אנ"ש = אנשי שלומינו
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
וא"א = ואי אפשר
ש"ץ = שליח ציבור
שמו"ע = שמונה עשרה
ומכש"כ = ומכל שכן
כמ"ש = כמו שכתב
הרח"ו ז"ל = הרב חיים ויטאל זכרונו לברכה
בע"ח = בעץ חיים
ובפע"ח = ובפרי עץ חיים
וק"ו = וקל וחומר
ב"ה = ברוך הוא
ק"ש = קריאת שמע
רמ"ח מ"ע = רמ"ח (248) מצוות עשה
משא"כ = מה שאין כן
בק"ש = בקריאת שמע
בפסד"ז = בפסק דין זה
וד"ל = ודי למבין

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים