עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשע"ד >> יום שלישי י"ד טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הערבים משולים לזונה: היא באה לפתות את בן המלך היהודי למסור להם חלקים קדושים תמורת שלום מדומה. באמת האלוקים שולח אותם אלינו על מנת לפתות אותנו כדי שנתחזק באחדות בתוכינו ולא נמסור להם את גוש קטיף. אבל כשיהודי נכשל וזונה עם הערבים הוא מקבל גראדים, ואז הוא נזכר במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שציווה את עם ישראל ללמוד תורה ולשמור שבת. כאשר היהודי מפסיק לזנות עם הערבים, גם הם שמחים שהיהודי קיבל עליו את התורה. בתורה כתוב 'שמור את יום השבת לקדשו', ובאותה תורה כתוב 'את הארץ הזו נתתי לך ולזרעך וביצחק יקרא לך זרע', 'ונתתי לך מטל השמים ומשמני הארץ', 'ויתן לך ליעקב את ברכת אברהם'.

מילות התניא המקוריות:

והיא הנקראת בכתוב אהבה בתענוגים להתענג על ה' מעין עולם הבא והענג הוא במוח חכמה ושכל המתענג בהשכלת ה' וידיעתו כפי השגת שכלו וחכמתו והוא בחי' המים וזרע אור זרוע שבקדושת נפש האלהית המהפכת לטוב את בחי' המים שבנפש הבהמית שמהם באו תאות תענוגי עוה"ז מתחלה וכמ"ש בע"ח שער נ' פרק ג' בשם הזהר שהרע נהפך להיות טוב גמור כמו יצר טוב ממש בהסיר הבגדים הצואים ממנו שהם תענוגי עוה"ז שהוא מלובש בהם וכן שאר כל המדות שבלב שהן ענפי היראה והאהבה יהיו לה' לבדו וכל כח הדבור שבפה והמחשבה שבמוח יהיו ממולאים מן לבושי המחשבה והדבור של נפש האלהית לבדה שהן מחשבת ה' ותורתו להיות שיחתו כל היום לא פסיק פומיה מגירסא וכח המעשיי שבידי' ושאר רמ"ח אבריו יהיה במעשה המצות לבד שהוא לבוש השלישי של נפש האלהית אך נפש הבהמית שמהקליפה רצונה להפך ממש לטובת האדם שיתגבר עליה וינצחנה כמשל הזונה שבזה"ק:
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
עוה"ז = עולם הזה
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
שבידי' = שבידיים
רמ"ח = 248
שבזה"ק = שבזוהר הקדוש
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים