עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשע"ג >> יום שלישי י"ג כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

התורה מדברת על עיניינים כאלה שלפעמים אנו לא רואים אותם בעולם החומרי שלנו, ובכל זאת העינינים הללו המדוברים הם לא הזויים חס וחלילה , הם קיימים ברובד רוחני בעולמות העליונים. כמו שלמדנו בשיעור הקודם שהמלאכים רוצים שליחות להוריד את אור התורה כפי שהיא מאירה למעלה על ידי התורה שהיהודי ממלמל למטה. ישנם מלאכים רעים שהקב"ה יצר אותם כדי לנסות בהם את היהודי, כשהיהודי לומד תורה בצורה לא נכונה ומכניס את מחשבותיו הזדוניות להוציא מן התורה דברים מהקשרם כדי למצוא את תאוותיו האנוכיות, באים אותם המלאכים הרעים ומקבלים חיות רוחנית רעה מאותו מקום שהיהודי הגיע אליו למעלה. המלאכים האלה מחשיכים את הדרך לאותו יהודי. גם מזה נמשך חושך לעם ישראל בכללו. כדי להתגבר על הניסיון הזה, מסביר לנו הרבי הזקן: שכל יהודי צריך למסור נפשו ללמוד את כל התורה כולה על מנת לקיים בפועל את כל ה613 מצוות כדי שלא יצטרך לבא עוד הפעם בגילגול לעולם החומרני להיוולד מחדש. על ידי כוונה זו הוא מבטל את המלאכים הרעים שרוצים לינוק מהתורה שלו לדברים רעים.

מילות התניא המקוריות:

ולהבין פרטי ההלכות דלא שכיחי כלל ואפשר שלא היו מעולם במציאות מכש"כ שלא יהיו לע"ל כמו פרטי דיני פיגול וכה"ג. הנה מודעת זאת שכל איסור שבעולם יש לו שרש ומקור חיים בקליפות שאל"כ לא הי' יכול להיות במציאות בעולם בלתי השפעה עליונה. ואפי' המסלסל בשערו וכה"ג מקבל חיותו ברגע זו מהיכלות הקליפות כמ"ש בזהר. והלכך גם פרטי האיסורים שלא באו לידי מעשה מעולם בעוה"ז הגשמי מ"מ שרשי חיותם הן במציאות בפו"מ בהיכלות הקליפות. וגם הפרטים שיוכל להיות שלא היו ולא יהיו לעולם במציאות כגון טעות ושגגות שטעה וקרא לתשיעי עשירי כו' וכה"ג דלא שייך במזיד להיות קליפה שורה ע"ז. ויוכל להיות דכה"ג אינו במציאות בהיכלות הקליפות [הגה"ה מאדמו"ר בעל צ"צ ז"ל נ"ע. נ"ל מ"ש ויוכל להיות אלמא דלא ברירא לי' היינו משום שהשגגות באות מנוגה א"כ י"ל דיש להם שרש בהיכלות דנוגה]. מ"מ עכ"פ ישנו במציאות להבדיל בחכ"ע שנתפשטה בפרט זה למשרע"ה בסיני [כמאמר מה] שכל תלמיד ותיק עתיד לחדש כו' וכל פרטי האבעיות דר' ירמי' וכרכתו כו' פ"ד דחולין. כי התפשטות חכ"ע היא בבחי' א"ס המלובש בה בפועל ממש. וכל פרט הלכה הוא שער נמשך מחכ"ע דיסד ברתא ומלובש בה וממנה נמשך ומתלבש בבי"ע. ונודע כי יניקת הקליפות מאחוריים די"ס דקדושה ובפרט מלבושים די"ס דבי"ע ובפרט דיצי' עשיה המעורבים בקליפות כנודע שיניקתם מבחי' הלבושים. וע"י עסק ההלכות בדבור ומחשבה מתפרטים ומתפרדים מהקדושה. כמ"ש בתיקונים ור"מ לאפרשא [כו'] והיינו כנודע ממה שאמרו על שלא ברכו בתורה תחלה כו' שהוא ע"י המשכת אוא"ס בח"ע המלובשת בהן. ובחכמה אתברירו באוא"ס שבה. והמשכה זו נעשה ע"י דיוקן העליון של האדם העוסק ג"כ בהלכות אלו למעלה בשרשו בנוק' דז"א דבי"ע. ובזה יובן חיוב כל נר"ן להשלים כל התרי"ג במחדו"מ שהן פרטי ההלכות וצריכות לבא בגלגול להשלים התורה בפרד"ס כדי לברר כל הבירורין הנוגעות להם מכל הרפ"ח שהיא קומת אדם שלמה. תרי"ג בחינות כלליות ופרטיות. אבל לע"ל כשיושלם הבירור יהי' עסק התורה בבחי' עשה טוב לבד. להעלות הנר"ן מעלה מעלה עד א"ס וגם בשס"ה ל"ת בשרשן למעלה שהן גבורות קדושות ולהמתיקן בחסדים ברמ"ח מ"ע ולכללן יחד. וע"כ התורה כולה נצחית בכללה ובפרטה. שגם פרטי ההלכות דשס"ה ל"ת הן הן ענפים מהכללות ויש לכולם שרש למעלה בה"ג דקדושה כמו השס"ה ל"ת עצמן שהן למעלה בחי' הדם המחיה האברים דכלים דז"א:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מכש"כ = מכל שכן
לע"ל = לעתיד לבוא
וכה"ג = וכהאי גוונא
שאל"כ = שאם לא כן
הי' = היה
כמ"ש = כמו שכתוב
בעוה"ז = בעולם הזה
מ"מ = מכל מקום
בפו"מ = בפועל ממש
ע"ז = על זה
צ"צ = צמח צדק
ז"ל נ"ע = זכרונו לברכה נשמתו עדן
נ"ל = נזכר לעיל
מ"ש = מה שכתוב
א"כ = אם כן
י"ל = יש להבין
בחכ"ע = בחכמה עילאה
למשרע"ה = למשה רבינו עליו השלום
א"ס = אין סוף
בבי"ע = בבריאה, יצירה, עשיה
די"ס = די' (עשר) ספירות
וע"י = ועל ידי
ור"מ = ורעיא מהימנא
אוא"ס = אור אין סוף
בח"ע = בחכמה עילאה
ג"כ = גם כן
נוק' = נוקבא
דז"א = דזעיר אנפין
נר"ן = נפש, רוח, נשמה
במחדו"מ = במחשבה, דיבור ומעשה
בפרד"ס = בפשט, רמז, דרוש, סוד
בשס"ה ל"ת = בשסה לא תעשה
ברמ"ח מ"ע = ברמח מצוות עשה
בה"ג = בה' (חמישה) גבורות

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים