עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ג >> יום י"ב טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ישנם שמונה עשר אלף צדיקים בעולם. אבל הם נקראים צדיקים קטנים היות והם לא מקיאים כאשר הם רואים רע, אלא הם ממשיכים את החיים שלהם בתורה ובמצוות כאילו לא אירע דבר. אבל צדיק גמור קשה למצוא, אחד כזה כמו הרבי שליט"א מלך המשיח כשהוא רואה רע הוא לא יכול לחזור לסדר היום עד שלא יתוקן הרע. הוא לוחם מלחמות השם ומנצח. רבי שמעון בר יוחאי כבר אמר על הרבי שלט"א לפני אלף ותשע מאות שנים שצדיק כזה קשה למצוא, כי צדיקים בסדר גודל כזה מועטים הם. רק אחד כזה כמו רבי חייא שהיה הולך כל הזמן להחזיר יהודים בתשובה והיה נותן ספרי קודש על קלף בחינם לילדים קטנים שהוריהם לא לימדום תורה, הוא דאג שלא תשתכח תורה מבני ישראל. רק לו נתן רבי שמעון בר יוחאי להיכנס למדור שלו בגן עדן העליון. כי רבי חייא היה חסיד אמיתי הוא לא קיבל שום תמורה להחזרה בתשובה שלו. הוא גם לא חיפש תמורה, הוא הציל את עם ישראל לשם שמים, ליחד את האלוקים עם נשמות ישראל. עם ישראל נקראים שכינה, ורבי חייא התנהג כמו ילד שרואה את ההורים שלו בבית האסורים, שממש הוא מוסר את כל כוחו ונשמתו להציל אותם גם אם לא יצא לו מזה כלום רק בגלל אהבתו את הוריו. אותו הדבר רבי חייא והרבי שליט"א מלך המשיח מוסרים נפש להוציא את השכינה מהגלות.

מילות התניא המקוריות:

והנה מדרגה זו מתחלקת לרבבות מדרגות בענין בחי' מיעוט הרע הנשאר מאחת מארבע יסודות הרעים ובענין ביטולו במיעוטו בששים עד"מ או באלף ורבבה וכיוצא עד"מ והן הם בחי' צדיקים הרבים שבכל הדורות כדאיתא בגמ' דתמניסר אלפי צדיקי קיימי קמי' הקב"ה אך על מעלת צדיק גמור הוא שאמר רשב"י ראיתי בני עליה והם מועטים כו' שלכן נקראים בני עליה שמהפכין הרע ומעלים אותו לקדושה כדאיתא בזהר בהקדמה שכשרצה רבי חייא לעלות להיכל ר"ש בן יוחאי שמע קלא נפיק ואמר מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא וטעמין מרירו למיתקא עד לא ייתון הכא וכו': ועוד נקראים בני עליה מפני שגם עבודתם בבחי' ועשה טוב בקיום התורה ומצותיה הוא לצורך גבוה ומעלה מעלה עד רום המעלות ולא כדי לדבקה בו ית' בלבד לרוות צמאון נפשם הצמאה לה' כמ"ש הוי כל צמא לכו למים וכמ"ש במ"א אלא כדפירשו בתיקונים איזהו חסיד המתחסד עם קונו עם קן דיליה לייחדא קב"ה ושכינתי' בתחתונים וכמ"ש ברעי' מהימנא פ' תצא כברא דאשתדל בתר אבוי ואימיה דרחים לון יתיר מגרמיה ונפשיה ורוחיה ונשמתי' כו' ומסר גרמיה למיתה עלייהו למיפרק לון כו' וכמ"ש במ"א. [ושניהם עולים בקנה אחד כי ע"י הבירורים שמבררים מנוגה מעלים מיין נוקבין ונעשי' יחודים עליונים להוריד מיין דכורין שהם הם מימי החסדים שבכל מצוה ומצוה מרמ"ח מצות עשה שכולן הן בחי' חסדים ומיין דכורין דהיינו המשכת קדושת אלהותו יתברך מלמעלה למטה להתלבש בתחתונים כמ"ש במ"א]:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
עד"מ = על דרך משל
בגמ' = בגמרא
קמי' = קמיה
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
רשב"י = רבי שמעון בר יוחאי
ר"ש = רבי שמעון
בבחי' = בבחינת
ית' = יתברך
כמ"ש = כמו שכתוב
וכמ"ש = וכמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
קב"ה = קודשא בריך הוא
ושכינתי' = ושכינתיה
ברעי' = ברעיה
פ' = פרשת
ונשמתי' = ונשמתיה
ע"י = על ידי
ונעשי' = ונעשים
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים