עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום י"א שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן הסביר לנו בפרקים כ"א וכ"ב בתניא, שהעולם באמת בטל ומבוטל לאלוקים, ומה שנראה לנו העולם כמציאות, זה רק לנו הנבראים החומרניים. אבל אם ניתנה רשות לעין לראות היינו רואים איך הכל ממש לא חשוב, ורק התורה והמצוות זה התענוג הפנימי האמיתי הניצחי. בפרק כ"ג  מסביר לנו הרבי הזקן: התורה ומצוות בטלים לאלוקים בצורה שגם הנבראים החומריים יכולים לחוש זאת בגלוי. כדי להבין זאת לעומק צריך קודם להקדים משל: לאדם שלובש בגדים, הבגדים מסתירים על גופו. הסתרת הגוף על ידי הבגדים זה רק לזולת, אבל הוא ירגיש כל כאב פנימי בגוף גם אם הגוף מוסתר בבגדים. אם יש לו פצע מתחת לבגדים הוא יראה את הפצע בראיית המחשבה, היות והבגדים לא מסתירים לאדם עצמו. אותו דבר גם בנמשל: אלוקים מלביש את עצמו בתלבושת חומרית כמו שמים, ארץ, אש, רוח, מים, אדמה. אבל אלוקים רואה וחש הכל כמו שאין הסתר בכלל. כמו במשל, האיברים בגוף האדם קשורים איתו בצורה גלויה, והוא יעדיף את האיברים שלו על כספו, כי כסף הוא דבר חיצוני. אותו דבר גם בנמשל: האיברים של האלוקים שדרכם הוא מתבטא להחיות את העולם זה התורה והמצוות. אלוקים מעדיף את התורה והמצוות על כל הנבראים החיצונים. לכן  כשיהודי מניח תפילין, הוא בעצם התלבש עם אלוקים, כי הוא לבש מה שאלוקים אוהב ומעדיף. לכן דרך אותו יהודי דווקא, שולח אלוקים  חיות לכל הנבראים החיצוניים. כמו במשל, דווקא דרך גוף בריא אפשר לעבוד ולעשות כסף. כך דווקא על ידי יהודי שעושה את המצוות, הקב"ה מחיה את העולם. כמו הפתגם העממי: "העיקר הבריאות והתסרוקת", כי באמת בלי בריאות אי אפשר לעשות שום יצירה בעולם. כך בלי יהודים שלומדים תורה ומקיימים מצוות, אלוקים לא נותן חיים לעולמות. לכן אלוקים משאיר את בני ישראל לנצח. כמו שהרמב"ם כותב מהתלמוד: "אין כל ישראל מתים", כי בהם תלוי קיום כל העולם והם פנימיות הרצון האלוקי.

מילות התניא המקוריות:

פרק כג
ועם כל הנ"ל יובן ויבואר היטב בתוספ' ביאור מה שאמרו בזהר דאוריית' וקב"ה כולא חד ובתיקוני' פירשו דרמ"ח פיקודין אינון רמ"ח אברין דמלכא לפי שהמצות הן פנימיות רצון העליון וחפצו האמיתי המלובש בכל העולמו' העליוני' ותחתוני' להחיותם כי כל חיותם ושפעם תלוי במעשה המצות של התחתוני' כנודע. ונמצא שמעשה המצות וקיומן הוא לבוש הפנימי לפנימית רצון העליון שממעשה זה נמשך אור וחיות רצון העליון להתלבש בעולמות ולכן נקרא' אברי דמלכא ד"מ כמו שאברי גוף האדם הם לבוש לנפשו ובטלים לגמרי אליה מכל וכל כי מיד שעולה ברצונו של אדם לפשוט ידו או רגלו הן נשמעות לרצונו תכף ומיד בלי שום צווי ואמירה להן ובלי שום שהייה כלל אלא כרגע ממש כשעלה ברצונו. כך ד"מ החיות של מעשה המצות וקיומן הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המלובש בו ונעשה לו ממש כגוף לנשמה. וכן הלבוש החיצון של נפש האלהית שבאדם המקיים ועושה המצוה שהוא כח ובחי' המעשה שלה הוא מתלבש בחיות של מעשה המצוה ונעשה ג"כ כגוף לנשמה לרצון העליון ובטל אליו לגמרי ועל כן גם אברי גוף האדם המקיימים המצוה שכח ובחי' המעשה של נפש האלהית מלובש בהם בשעת מעשה וקיום המצוה הם נעשו מרכבה ממש לרצון העליון כגון היד המחלקת צדקה לעניים או עושה מצוה אחרת. ורגלים המהלכות לדבר מצוה וכן הפה ולשון שמדברי' דברי תורה והמוח שמהרהר בד"ת וי"ש ובגדולת ה' ב"ה. וזהו שארז"ל האבות הן הן המרכבה שכל אבריהם כולם היו קדושים ומובדלים מענייני עוה"ז ולא נעשו מרכבה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הנ"ל = הנזכר לעיל
בתוספ' = בתוספות
דאוריית' = דאורייתא
וקב"ה = וקודשא בריך הוא
ובתיקוני' = ובתיקוניה
רמ"ח = 248
העולמו' = העולמות
העליוני' = העליונים
ותחתוני' = ותחתונים
התחתוני' = התחתונים
נקרא' = נקראים
ד"מ = דרך משל
ובחי' = ובחינת
ג"כ = גם כן
שמדברי' = שמדברים
בד"ת = בדברי תורה
וי"ש = ויראת שמים
ב"ה = ברוך הוא
שארז"ל = שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
עוה"ז = עולם הזה
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים