עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ג >> יום ט"ז מנחם אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן ללמד אותנו בפרק ה' ב'איגרת הקודש' שבתניא: ההבדל בין האות יו"ד ששייך לעולם הבא לאות ה' ששייכת לעולם הזה כמו במשל התינוק שצועק אה-אה, כי רק הברה זו הוא יכול לבטא. הברה זו יוצאת לו מעצם הלב ונוגע בעצם הלב של האבא והאמא. האבא והאמא יכולים לבטא גם את האות יו"ד שהתינוק לא יודע לבטא.
אותו הדבר, בעולם החומרני לא יודעים להתבטא ברוחניות כמו בעולמות העליונים. כל מה שיודעים בעולם החומרי,  זה למשש ולראות דברים גשמיים. דווקא על ידי מצוות גשמיות נוגעים בעצמותו יתברך, כמו התינוק שצועק אה-אה. לכן, עולם הזה נברא ב-ה'. המלאכים והנשמות בעולמות העליונים משיגים את תוכן צורת האותיות. זאת אומרת: כמו להגיד יו"ד שצורת המבטא שלה יותר מורכב מ-ה', לכן עולם הבא נברא ביו"ד. 


מילות התניא המקוריות:

אך ביאור הענין למה אמרו רז"ל שעוה"ז דוקא נברא בה'. הנה ידוע לכל חכמי לב כי ריבוי העולמות וההיכלות אשר אין להם מספר כמ"ש היש מספר לגדודיו ובכל היכל וגדוד אלף אלפין ורבוא רבבן מלאכים וכן נרנח"י מדרגות לאין קץ ובכל עולם והיכלות מריבוי היכלות שבאצי' בריאה יצירה הנה כל ריבויים אלו ריבוי אחר ריבוי עד אין קץ ממש הכל נמשך ונשפע מריבוי צירופי כ"ב אותיות דבר ה' המתחלקות ג"כ לצירופים רבים עד אין קץ ותכלית ממש כמ"ש בספר יצירה שבעה אבנים בונות חמשת אלפים וארבעים בתים מכאן ואילך צא וחשוב מה שאין הפה יכול לדבר כו' והגם שיש במעלות ומדריגות המלאכים ונשמות כמה וכמה מיני מעלות ומדריגות חלוקות לאין קץ גבוה על גבוה הנה הכל נמשך לפי חילופי הצירופים והתמורות בא"ת ב"ש כו' (וכמ"ש בפי"ב) אך דרך כלל הנה כולם בעלי חכמה ודעת ויודעים את בוראם מפני היות חיותם מפנימיות האותיות הנמשכות מבחי' ח"ע וכנ"ל. אך העולם הזה השפל עם החיות שבתוכו קטן מהכיל ולסבול אור וחיות מבחינת צורת האותיות ופנימיותן להאיר ולהשפיע בו בלי לבוש והסתר כמו שמאירות ומשפיעות לנשמות ומלאכים רק ההארה וההשפעה באה ונשפע לעוה"ז מבחינת חומר וגוף האותיות וחיצוניותם שהוא בחינת ההבל המתחלק לז' הבלים שבקהלת שעליהם העולם עומד כמ"ש בזוה"ק והוא מוצא פי ה' המתלבש בעולם הזה וכל צבאיו להחיותם ובתוכו מלובשת בחינת צורת אותיות הדבור והמחשבה ממדותיו הקדושות ורצונו וחכמתו וכו' המיוחדות בא"ס ב"ה בתכלית (וז"ש האר"י ז"ל שבחינת חיצוניות הכלים דמל' דאצילות המרומזות בה' של שם הוי' ב"ה הם ירדו ונעשו נשמה לעולם העשיה) וכ"כ בתקונים שהיו"ד הוא באצי' כו' וה' תתאה מקננת בעשיה:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
שעוה"ז = שעולם הזה
כמ"ש = כמו שכתוב
נרנח"י = נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה
שבאצי' = שבאצילות 
כ"ב = 22
ג"כ = גם כן
בפי"ב = בפרק י"ב
מבחי' = מבחינת
ח"ע = חכמה עילאה
וכנ"ל = וכנאמר לעיל
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
בא"ס ב"ה = באין סוף ברוך הוא
וז"ש = וזה שכתב
האר"י ז"ל = הרב אדוננו רבינו יצחק זכרונו לברכה
דמל' = דמלכות
הוי' = ה-ו-י-ה
ב"ה = ברוך הוא
וכ"כ = וכל כך

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים