עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ג >> יום ח' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק ל"ט בתניא: יהודי שעושה רק מצוות אנשים מלומדה, ולא מעמיק, גם התורה והמצוות שלו עולות ומתאחדות עם אלוקים. נשמתו אמנם עולה רק לגן עדן התחתון. הוא מרגיש שמחה בקיום המצווה, כעין שמחת ילד קטן, שרואה שהוריו שמחים על בא אורח מרחוק. הילד הקטן לא יודע את חשיבותו של אורח זה. הילד הקטן יכול ללכת לשחק בארגז חול, בזמן כניסת האורח לבית. אבל, הוא בחר להיות ביחד עם ההורים, ולכן שמח הוא בשמחתם.
כך גם הבינוני שלא לומד תניא לעומק, בוחר בבחירתו החופשית לא ליפול לרע. לכן הקדוש ברוך הוא שמח ביחד איתו. גם אם הבינוני הפשוט הזה, לא מבין את היוקר הפנימי של הסיבה למצווה. לכן הרבי הזקן מסביר את החילוק בין גן עדן העליון לגן עדן התחתון, כדי לשמח את הבינוני הפשוט גם כן. 


מילות התניא המקוריות:
אך היינו דווקא נשמות ממש שהן בחי' מוחין דגדלות א"ס ב"ה אבל בחי' הרוח של הצדיקים וכן שאר כל נשמות ישראל שעבדו את ה' בדחילו ורחימו המסותרות בלב כללו' ישראל אין עולות לשם רק בשבת ור"ח לבד דרך העמוד שמג"ע התחתון לג"ע העליון שהוא עולם הבריאה הנקרא ג"ע העליון להתענג על ה' וליהנות מזיו השכינה כי אין הנאה ותענוג לשכל נברא אלא במה שמשכיל ומבין ויודע ומשיג בשכלו ובינתו מה שאפשר לו להבין ולהשיג מאור א"ס ב"ה ע"י חכמתו ובינתו ית' המאירות שם בעולם הבריאה ומה שזוכות נשמות אלו לעלות למעלה מהמלאכים אף שעבדו בדחילו ורחימו טבעיים לבד היינו מפני שע"י דחילו ורחימו שלהם אתכפיא ס"א המלובשת בגופם בין בבחי' סור מרע לכבוש התאוות ולשברן ובין בבחי' ועשה טוב כנ"ל והם היו בעלי בחירה לבחור ברע ח"ו ובחרו בטוב לאכפיא לס"א לאסתלקא יקרא דקב"ה כו' כיתרון האור כו' כנ"ל והנה כל זה הוא במדור הנשמות ומקום עמידתן אך תורתן ועבודתן נכללות ממש בי"ס שהן בחי' אלהות ואור א"ס מתייחד בהן בתכלית היחוד והיינו בי"ס דבריאה ע"י דחילו ורחימו שכליים ובי"ס דיצירה ע"י דחילו ורחימו טבעיי' ובתוכן מלובשות י"ס דאצי' ומיוחדות בהן בתכלית וי"ס דאצי' מיוחדות בתכלית במאצילן א"ס ב"ה משא"כ הנשמו' אינן נכללות באלהות די"ס אלא עומדות בהיכלות ומדורין דבריאה או יצירה ונהנין מזיו השכינה הוא אור א"ס ב"ה המיוחד בי"ס דבריאה או דיצי' והוא זיו תורתן ועבודתן ממש [ע' זהר ויקהל דר"י] כי שכר מצוה היא מצוה עצמה:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כללו' = כללות
ור"ח = וראש חודש
שמג"ע = שמגן עדן
ע"י = על ידי
ית' = יתברך
ס"א = סטרא אחרא
כנ"ל = כנאמר לעיל
ח"ו = חס ושלום
דקב"ה = דקודשא בריך הוא
בי"ס = בי' ספירות
משא"כ = משאין כן
הנשמו' = הנשמות
דיצי' = דיצירה
דר"י = דף ר"י
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים