עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ג >> יום ה' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בהקדמה לחלק השני של תניא שנקרא 'שער היחוד והאמונה'. משה רבינו רוצה שאהבה שמגיעה ליהודי אחרי התבוננות בניסים של יציאת מצרים, שאהבה כזו תביא כל יהודי לקיום מצוות מעשיות. כי אהבה יוקדת של רצון להתנתק מהחומריות, לא יכולה להביא לקיום מצוות מעשיות. אלא אם כן, זה צדיק גמור שקיבל את הדביקות הלוהטת במתנה מלמעלה. אבל אנשים כערכנו, לא יכולים להגיע לדרגה כזו. אם נדמיין שאנו נדבקים באלוקים, לא נוכל להניח תפילין, ובנוסף ניכשל בכל מיני שטויות. לכן, 'חנוך לנער על פי דרכו', שהנער ילמד את סיפור יציאת מצרים לעומק, ויבוא לידי קיום מצוות מעשיות.
מילות התניא המקוריות:
והנה ענין אהבה זו רצה מרע"ה ליטע בלב כל ישראל בפרשה ועתה ישראל וגו' בפסוק הן לה' אלהיך השמים וגו' רק באבותיך חשק וגו' ומלתם וגו' בשבעים נפש וגו' ואהבת וגו'. ולכן סיים דבריו על אהבה זו אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה שהיא אהבה עשויה בלב ע"י הבינה והדעת בדברים המעוררים את האהבה וע"ז צוה כבר תחלה והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך כדי שעי"ז תבא לאהבה את ה' כדאיתא בספרי ע"פ זה. והנה על אהבה זו השנית שייך לשון מצוה וצווי דהיינו לשום לבו ודעתו בדברים המעוררים את האהבה אבל באהבה ראשונ' שהיא שלהבת העולה מאליה לא שייך לשון צווי ומצוה כלל ולא עוד אלא שהיא מתן שכרן של צדיקים לטעום מעין עו"הב בע"הז שעליה נאמר עבודת מתנה אתן את כהונתכם כמו שיתב' במקומה
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מרע"ה = משה רבינו עליו השלום
ע"י = על ידי
וע"ז = ועל זה
שעי"ז = שעל ידי זה
ע"פ = על פסוק
ראשונ' = ראשונה
עוה"ב = עולם הבא
בע"הז = בעולם הזה
שיתב' = שיתבאר

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים