עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ג >> יום ג' תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק י' בשער היחוד והאמונה הסביר הרבי הזקן על הספירות שמאוחדות עם אלוקים. בפרק י"א מלמד אותנו הרבי הזקן, שכמו שבאדם הגשמי יש לו אותיות רגשיות נעלמות, והוא מהרהר עליהם איך להוציא אותם לפועל בדיבור. כך אצל אלוקים יש אותיות נעלמות רוחניות, שהוא רוצה להוציאם, לברוא איתם את העולם. זה הפירוש 'ויאמר אלוקים', כמו שאדם, על ידי דיבור הוא מגלה לשומעים את מה שהיה נסתר אצלו במחשבתו, כך אלוקים, על ידי הדיבור הוא בורא את העולמות שהיו נסתרים בתוך הספירות הקדושות.
מילות התניא המקוריות:
פרק יא והנה גם עשרה מאמרות ג"כ נקראו בשם מאמרו' לגבי הנבראי' בלבד כי כמו שהמדות שבנשמת האדם כשבאות להתגלו' במעשה הן באות מלובשות באותיות המחשבה כגון מדת חסד ורחמים שבנשמה א"א לבא לידי התגלות בפועל ממש כ"א ע"י שמחשב בדעתו ומהרהר מעשה הצדקה וחסד לעשותה בפ"מ כי א"א לעשות בלי מחשבה ואם מצוה לאחרים לעשות כמו המלך אזי מתלבשת מדת החסד וגם אותיות המחשבה באותיות הדבור [וכן כשמדבר דברי חסד ורחמים לרעהו] כך עד"מ מדותיו של הקב"ה כשבאות לבחי' התגלות פעולתן בתחתוני' נקרא גילוי זה והמשכת פעולה זו בשם מאמר וצירוף אותיו' שהרי א"א שתהיה שום פעולה נמשכת ממדותיו הקדושות בלי צירופים הנקראי' בשם אותיות כגון לבריאת האור ממדת החסד נמשך ממנה המשכת פעולה וכח לפעול ולברוא בו את האור והמשכת כח זה וחיות זו נקראת בשם מאמר ואותיות יהי אור כי אף שאינן כאותיות מחשבה שלנו ח"ו מ"מ הם ענין המורה על התהוו' האור מאין ליש שלכן נברא האור מהמשכת כח זה ולא נבראו ממנו דברים אחרים שנבראו ג"כ ממדת חסד כמו מים וכיוצא בהם מפני שנתלבשו בהם כחות בבחי' צירופים אחרים המורים על התהוות המים וכיוצא ונמצא כי כל חיות וכחות הנמשכות ממדותיו הקדושות לתחתונים לבראם מאין ליש ולהחיות' ולקיימם נקראו' בשם אותיו' הקדושות שהן בחי' המשכת החיות מרצונו וחכמתו ומדותיו להתהוות עולמות ולהחיותם והם שני מיני עולמות עלמין סתימין דלא אתגליין הם המתהוים וחיים וקיימים מכחות והמשכות נעלמות כמו אותיו' המחשבה שבנשמת האדם עד"מ ועלמין דאתגליין נבראו וחיים מהתגלות שנתגלו כחות והמשכות הנעלמות הנקראות בשם אותיו' המחשב' וכשהן בבחי' התגלות להחיו' עלמין דאתגליין נקראות בשם מאמרות ודבר ה' ורוח פיו כמו אותיות הדבור באדם עד"מ שהן מגלות לשומעים מה שהיה צפון וסתום בלבו
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ג"כ = גם כן
מאמרו' = מאמרות
הנבראי' = הנבראים
להתגלו' = להתגלות
א"א = אי אפשר
כ"א = כי אם
ע"י = על ידי
בפ"ע = בפני עצמו
עד"מ = על דרך משל
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
לבחי' = לבחינת 
בתחתוני' = בתחתונים
אותיו' = אותיות
הנקראי' = הנקראים
ח"ו = חס ושלום
מ"מ = מכל מקום
התהוו' = התהוות
ולהחיות' = ולהחיותה
נקראו' = נקראות
המחשב' = המחשבה

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים