עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ג >> יום כ"ט טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מפרק ט"ו  ועד פרק י"ח בתניא מסביר הרבי הזקן: כיצד להיות בינוני עובד השם גם ללא הרבה שכל. בפרק מסביר הרבי הזקן שגם יהודי שקשה לו לתרגל תרגילים מחשבתיים, כי הוא בן להורים מאוד גסים שלא לימדו אותו שום דבר רוחני. מה יעשה יהודי כזה ולא יחטא? אומר לנו הרבי הזקן: גם יהודי כזה יש לו כח סמוי והוא יכול להתגבר על כל המיכשולים בזכות האמונה הטהורה שיש לכל יהודי מלידה. למה דווקא פושעי ישראל יש להם לפעמים ילדים צדיקים גמורים? היות והנשמה לפני שהיא נולדת ברחם האם באים מקטרגים לפני ריבונו של עולם ואומרים: אם נשמה זאת היא מאוד גבוהה ותתן לה להיוולד אצל חרדים, אז לא תהיה בחירה חופשית. כי יהיה לה שני פלוסים: גם נשמה גבוהה שחשה את האלוקים וגם חינוך טוב אצל הורים כשרים. בוודאי נשמה כזאת לא תימשך לרע, על מה תתן לה שכר? היכן הבחירה החפשית? לכן אלוקים מוריד נשמה כזאת דווקא להורים לא דתיים. כי גובה הנשמה תתן איזון, כדי שהיא תצליח להתמודד בבית לא דתי ולהחזיר גם את ההורים בתשובה על ידי בחירה חפשית.  


מילות התניא המקוריות:

פרק יח
ולתוספת ביאור באר היטב מלת מאד שבפסוק כי קרוב אליך הדבר מאד וגו' צריך לידע נאמנה כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת ה' ואין לו לב להבין בגדולת א"ס ב"ה להוליד ממנה דחילו ורחימו אפי' במוחו ותבונתו לבד אעפ"כ קרוב אליו הדבר מאד לשמור ולעשות כל מצות התורה ות"ת כנגד כולן בפיו ובלבבו ממש מעומקא דלבא באמת לאמיתו בדחילו ורחימו שהיא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל שהיא ירושה לנו מאבותינו רק שצריך להקדי' ולבאר תחלה באר היטב שרש אהבה זו ועניינה ואיך היא ירושה לנו ואיך נכלל בה גם דחילו. והענין כי האבות הן הן המרכבה ועל כן זכו להמשיך נר"נ לבניהם אחריהם עד עולם מעשר ספירות דקדושה שבארבע עולמות אבי"ע לכל אחד ואחד כפי מדרגתו וכפי מעשיו ועל כל פנים אפי' לקל שבקלים ופושעי ישראל נמשך בזיווגם נפש דנפש דמלכות דעשיה שהיא מדרגה התחתונה שבקדושת העשיה ואעפ"כ מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות היא כלולה מכולן גם מחכמה דעשי' שבתוכה מלובשת חכמה דמלכות דאצילות שבתוכה חכמה דאצילות שבה מאיר אור א"ס ב"ה ממש כדכתיב ה' בחכמה יסד ארץ וכולם בחכמה עשית ונמצא כי אין סוף ב"ה מלובש בבחי' חכמה שבנפש האדם יהיה מי שיהיה מישראל ובחי' החכמה שבה עם אור א"ס ב"ה המלובש בה מתפשטת בכל בחי' הנפש כולה להחיותה מבחי' ראשה עד בחי' רגלה כדכתיב החכמה תחיה בעליה [ולפעמים ממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות מאד שהיו בעמקי הקליפות כמ"ש בספר גלגולים]:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
אפי' = אפילו
אעפ"כ = אף על פי כן
ות"ת = ותלמוד תורה
להקדי' = להקדים
נר"נ = נפש רוח ונשמה
אבי"ע = אצילות בריאה יצירה עשיה
ואעפ"כ = ואף על פי כן
דעשי' = דעשיה
בבחי' = בבחינת
ובחי' = ובחינת
בחי' = בחינת
מבחי' = מבחינת
כמ"ש = כמו שכתוב
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

לעילוי נשמת מו"ר עזרא אבשלום בן מרדכי ז"ל
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים