עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש חשון תשפ"א >> יום ראשון כ"ח חשון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אם אדם לומד תורה כדי שיקראו לו רב התורה שלו לא מייצרת מלאכים בעולמות הרוחניים. כי הוא לומד תורה בשביל האגואיזם שלו. אבל אם הוא לומד תורה סתם בגלל שכך הוא חונך מקטנותו ללמוד והוא לא חושב על האגואיזם של עצמו. במקרה כזה הוא כן בורא מלאכים חדשים בעולמות העליונים על ידי התורה שלומד.
אם אדם מתפלל ובאמצע התפילה עולות לו מחשבות שלא שייכות לתפילה התפילה שלו לא יוצרת מלאכים חדשים בעולמות העליונים. אבל אם יום למחרת הוא התפלל את  אותה תפילה בכוונה עצומה, אז הוא יכול להשלים ולתקן את התפילה שלא כוון בה אתמול.

 
מילות התניא המקוריות:

להבין מ"ש בשער היחודים פ"ב דע"י תורה שלא בכוונה נבראים מלאכים בעולם היצירה ושם הביא מהזהר פ' שלח דלית קלא דאתאביד כו' בר קלא דאורייתא וצלותא דסליק ובקע כו' והנה מכוונת התפלה נבראו מלאכים בעולם הבריאה כמו מכוונת התורה ובלא כוונה נדחית למטה לגמרי כמ"ש בזהר פ' פקודי דרמ"ה ע"ב גו רקיע תתאה כו' דאקרין צלותין פסילאן כו' וע"ש פ' ויקהל דר"א ע"ב אי היא מלה כדקא יאות כו'. אך ההפרש בין תורה לתפלה שלא בכוונה מובן מאליו כי לימוד התורה הוא מבין ויודע מה שלומד דבלא"ה לא מיקרי לימוד כלל רק שלומד סתם בלא כוונה לשמה מאהבת ה' שבלבו בבחי' גילוי רק מאהבה המסותרת הטבעית אך אינו לומד שלא לשמה ממש להתגדל כו' דהא לא סליק לעילא מן שמשא כמ"ש בפ' ויחי דרכ"ג ע"ב והיינו משום שמחשבתו וכוונתו הן מתלבשות באותיות הדבור ואינן מניחות אותן לסלקא לעילא וה"נ בתפלה שלא בכוונה שמחשב מ"ז (אלא מפני שכוונתו לשמים לכך יש לה תיקון בקל לחזור ולעלות כשמתפלל בכוונה אפי' תפלה אחת מלוקטת מתפלות כל השנה כמ"ש במק"מ פ' פקודי)
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתוב
פ"ב = פרק ב'
דע"י = דעל ידי
כמ"ש = כמו שכתוב
דרמ"ה ע"ב = דף רמ"ה עמוד ב'
וע"ש = ועיין שם
דבלא"ה = דבלאו הכי
וה"נ = והכא נמי
מ"ז = מחשבות זרות
במק"מ = במקדש מלך

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים