עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשע"ד >> יום שישי כ"ז תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק ז' ב'איגרת התשובה בתניא' ומסביר: תתמרמר על זה שמנעת צדקה מהעניים, תתמרמר על זה שדיברת לשון הרע. כי מה שגרמת בעוונות האלה, זה המשכת חיות אלוקית לתוך האסלה חס וחלילה. לכן, כדי להחזיר משם את ה-הא, אתה חייב להרבות בצדקה ובגמילות חסדים.
 
מילות התניא המקוריות:

ואף מי שלא עבר על עון כרת וגם לא על עון מיתה בידי שמים שהוא הוצאת ז"ל וכה"ג אלא שאר עבירות קלות. אעפ"כ מאחר שהן פוגמים בנשמה ונפש האלקית וכמשל פגימת ופסיקת חבלים דקים כנ"ל. הרי בריבוי החטאים יכול להיות פגם כמו בלאו אחד שיש בו כרת או מיתה. ואפי' בכפילת חטא אחד פעמים רבות מאד. כמו שהמשיל הנביא החטאים לענן המאפיל אור השמש כמ"ש מחיתי כעב פשעיך הם עבירות חמורות [המבדילים] בין פנימית השפעת שם הוי' ב"ה לנפש האלקית. כהבדלת ענן עב וחשוך המבדיל בין השמש לארץ ולדרים עליה עד"מ. וכענן חטאתיך הן עבירות קלות שאדם דש בעקביו המבדילים כהבדלת ענן קל וקלוש עד"מ. והנה כמו שבמשל הזה אם משים אדם נגד אור השמש בחלון מחיצות קלות וקלושות לרוב מאד הן מאפילות כמו מחיצה אחת עבה ויותר. וככה ממש הוא בנמשל בכל עונות שאדם דש בעקביו ומכ"ש המפורסמות מדברי רז"ל שהן ממש כע"ז וג"ע וש"ד. כמו העלמת עין מן הצדקה כמ"ש השמר לך פן יהי' דבר עם לבבך בליעל כו' ובליעל היא עע"א וכו'. והמספר בגנות חבירו היא לה"ר השקולה כע"ז וג"ע וש"ד וכל הכועס כאלו עע"ז וכן מי שיש בו גסות הרוח. וכהנה רבות בגמרא. ות"ת כנגד כולן כמארז"ל ויתר הקב"ה על ע"ז וכו'. ולכן סידרו בק"ש שעל המטה לקבל עליו ד' מיתות ב"ד וכו'. מלבד שעפ"י הסוד כל הפוגם באות יו"ד של שם הוי' כאילו נתחייב סקילה והפוגם באות ה"א כאילו נתחייב שריפה ובאות וי"ו כאילו נתחייב הרג ובאות ה"א אחרונה כאילו נתחייב חנק. והמבטל ק"ש פוגם באות יו"ד ותפילין באות ה"א וציצית באות וי"ו ותפלה באות ה"א וכו'. ומזה יכול המשכיל ללמוד לשאר עונות וחטאי' וביטול תורה כנגד כולן:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ז"ל = זרע לבטלה
וכה"ג = וכהאי גוונא
אעפ"כ = אף על פי כן
כנ"ל = כנאמר לעיל
ואפי' = ואפילו
כמ"ש = כמו שכתוב
הוי' = י-ה-ו-ה
ב"ה = ברוך הוא
עד"מ = על דרך משל
ומכ"ש = ומכל שכן
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
כע"ז = כעבודה זרה 
וג"ע = וגילוי עריות
וש"ד = ושפיכות דמים
יהי' = יהיה          
עע"א = עבד עבודה זרה
ות"ת = ותלמוד תורה
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
בק"ש = בקריאת שמע
ד' = 4
ב"ד = בית דין
שעפ"י = שעל פי
וחטאי' = וחטאים


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא


לע"נ חייל צה"ל שנהרג בידי בני עוולה במבצע 'צוק איתן': סמ"ר אורון שאול הי"ד.
להצלחת וביטחון חיילי צה"ל שלוחמים מלחמת קודש בבני עוולה במלחמת 'צוק איתן'
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים