עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ד >> יום כ"ב אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק ו' ב'איגרת הקודש' שבתניא ומבאר לנו: גם בעבודת השם על ידי הצדקה, אלוקים יאיר לך את הדרך ויעלה אותך לדרגות גבוהות להיות עובד השם מתוך אהבה אמיתית. כמו שאתה ריחמת על העני, אלוקים ירחם על נפשך החוטאת ויטהר אותה. בגלל שלא כלו רחמיו של אלוקים, הוא יתן לך דעת ולב חדש להכיר את האמת.  אתה התנהגת במידת האמת, האמת היא שכל הכסף שלך, אין לך מה להיתגאות בו, כי הכל נתן לך אלוקים בפיקדון, כדי שתתן צדקה, ובפרט ליהודים שלומדים תורה בישיבות בארץ ישראל שממשיכים את החיות לכל היהודים בעולם. עקב מעשה הצדקה, אלוקים יפתח את עיניו וישגיח עליו שלא יאונה להם כל רע. כשאתה מאפשר ליהודים אחרים להמשיך ללמוד מתוך התמדה ושקידה, אתה ממשיך על עצמך רחמים אין סופיים מאלוקים. 
 
מילות התניא המקוריות:

והנה מודעת זאת דיש ב' מיני דו"ר הראשונות הן הנולדות מהתבונה והדעת בגדולת ה' ובדברים המביאין לידי אהבת ה' ויראתו והאחרונות הן הבאות אחר כך מלמעלה בבחי' מתנה וכמ"ש במ"א ע"פ עבודת מתנה אתן את כהונתכם שהיא מדת אהבה וכן הוא ג"כ ביראה. והנה ודאי אין ערוך כלל בין הראשונות שהן תולדות השכל הנברא לגבי האחרונות שהן מהבורא ית"ש. ולכן הן הן הנקראות בשם אמת כי חותמו של הקב"ה אמת שהוא אמת האמיתי וכל האמת שבנבראים כלא חשיבי קמיה אך איזה הדרך שיזכה האדם לאמת ה' הנה הוא על ידי שיעורר רחמים רבים לפני ה' על הניצוץ שבנפשו שהיא מדתו של יעקב מבריח מהקצה אל הקצה דהיינו מרום המעלות עד למטה מטה להמשיך אמת ה' לעולם השפל הזה החשוך וכמ"ש כי אשב בחשך ה' אור לי וזהו כי גבר עלינו חסדו כו'. אך התעוררות ר"ר לפני ה' צ"ל ג"כ באמת וגם כשהוא באמת שלו איך יוכל על ידי אמת שלו לעורר רחמים עליונים מאמת ה'. אך העצה לזה היא מדת הצדקה שהיא מדת הרחמים על מאן דלית ליה מגרמיה להחיות רוח שפלים כו' ובאתעדל"ת אתעדל"ע ה' מעורר ישנים ומקיץ נרדמים הם בחי' רחמים רבים וחסדים עליונים הנעלמים לצאת מההעלם אל הגילוי והארה רבה לאור באור החיים אמת ה' לעולם (וזה) [וזהו] לשון זריעה הנאמר בצדקה להצמיח אמת העליון אמת ה' ובפרט בצדקה וחסד של אמת שעושים עם אה"ק תובב"א לקיים מ"ש אמת מארץ תצמח על ידי זריעת הצדקה בה וחסד ור"ר הנאספים ונלקטים לתוכה הם מעוררים ג"כ חסדים עליונים הצפונים ונעלמים (בנ"א בה) כמ"ש אשר צפנת כו' לכוננה ולהקימה וז"ש בצדקה תכונני:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ב' = 2
דו"ר = דחילו ורחימו
בבחי' = בבחינה
וכמ"ש = וכמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
ע"פ = על פי
ג"כ = גם כן
ית"ש = יתברך שמו
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ר"ר = רחמים רבים
צ"ל = צריך להיות
ג"כ = גם כן
ובאתעדל"ת = ובאתערותא דלתתא
אתעדל"ע = אתערותא דלעילא
אה"ק = ארץ הקודש
תובב"א = תבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן
מ"ש = מה שכתוב
בנ"א = בני אדם
וז"ש = וזה שכתוב


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים