עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ג >> יום י"ט מנחם אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק ה' למדנו שהעיקר הוא לתקן ולהאיר את העולם החומרני על ידי צדקה וחסד. בפרק ו' מסביר לנו הרבי הזקן את מעלת האדם שעוסק בצדקה וגמילות חסדים. אדם שמרבה לתת צדקה הופך להיות איש אמת, וגם מצליח לגלות את האמת לקהל הרחב ולהחזירו בתשובה. אלוקים מתנהג עם היהודי מידה כנגד מידה, אם יהודי מרחם על הנזקק כי הוא אמיתי עם עצמו, ויודע שאלוקים יכול לברוא אותו בדיוק כמו אותו קבצן, ובשביל אלוקים גם הוא וגם הקבצן שווים. כל מה שאלוקים נתן לך, זה בגלל שהוא מרחם עליך, כדי שאתה תרחם על הקבצן. צריך להתגבר על יצר הקמצנות והקרירות ולרחם על העני. על ידי נתינת הצדקה תמשיך מאלוקים יותר רחמנות על הגבוליות שלך, ותצא מן המיצר למרחב בעינינים הפרטיים שלך.   

מילות התניא המקוריות:

ו זורע צדקה שכר אמת (במשלי י"א). פי' ששכר זריעת הצדקה היא מדת אמת וכתיב תתן אמת ליעקב ושבחא דקוב"ה מסדר נביא כו' כמ"ש בזוה"ק פירוש שהקב"ה הוא הנותן מדת אמת ליעקב וצריך להבין וכי אין אמת ביעקב ח"ו עד שהקב"ה יתן לו מלמעלה:
אך הנה מודעת זאת דמדת יעקב היא מדת רחמנות ועבודת ה' במדת רחמנות היא הבאה מהתעוררות רחמים רבים בלב האדם על ניצוץ אלקות שבנפשו הרחוקה מאור פני ה' כאשר הולך בחשך הבלי עולם והתעוררות רחמנות זו היא באה מהתבונה והדעת בגדולת ה' איך שאפילו העולמות העליונים למעלה מעלה עד אין קץ כלא ממש חשיבי קמיה כי כל שפעם וחיותם אינו רק מזיו והארה מאות אחד משמו יתברך כמאמר ביו"ד נברא עוה"ב כו'. והנה בזיו והארה זו שהוא התפשטות החיות משמו יתברך להחיות עליונים ותחתונים הוא שיש הבדל והפרש בין עליונים לתחתונים שעולם הזה נברא בה' וכו' וכן כל שינויי הפרטים שבכל עולם ועולם הוא לפי שינויי צירופי האותיות וכן שינויי הזמנים בעבר הוה ועתיד ושינויי כל הקורות בחילופי הזמנים הכל משינויי צירופי האותיות שהן הן המשכת החיות ממדותיו ית"ש (כמ"ש בלק"א ח"ב פי"א) אבל לגבי מהותו ועצמותו יתברך כתיב אני ה' לא שניתי בין בבחינת שינויי ההשתלשלות מרום המעלות עד למטה מטה שכמו שהוא יתברך מצוי בעליונים כך הוא ממש בשוה בתחתונים (וכמ"ש בלק"א ח"א פנ"א) ובין בבחינת שינויי הזמן שכמו שהיה הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד לפני ששת ימי בראשית כך הוא עתה אחר הבריאה והיינו משום שהכל כאין ואפס ממש לגבי מהותו ועצמותו וכמו אות אחד מדבורו של אדם או אפילו ממחשבתו לגבי כללות מהות הנפש השכלית ועצמותה עד"מ לשכך את האזן ובאמת אין ערוך אליך כתיב וכמ"ש במ"א (בלק"א ח"ב פ"ט) ע"ש. וזהו שאומרים המלך המרומם לבדו מאז פירוש כמו שמאז קודם הבריאה היה הוא לבדו הוא כך עתה הוא מרומם כו' ומתנשא מימות עולם פי' שהוא רם ונשא למעלה מעלה מבחינת זמן הנקרא בשם ימות עולם והיינו לפי שחיות כל ימות עולם הוא רק מבחינת המלך כו' וכמ"ש במ"א. ואי לזאת הרחמנות גדולה מאד מאד על הניצוץ השוכן בגוף החשוך והאפל משכא דחויא העלול לקבל טומאה ולהתגאל בכל התאוות ר"ל לולי שהקב"ה מגן לו ונותן לו עוז ותעצומות ללחום עם הגוף ותאותיו ולנצחן וז"ש אדון עוזנו כו' מגן ישענו כו'.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

פי' = פירוש
דקוב"ה = דקודשא בריך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
שהקב"ה = שהקדוש ברוך הוא
ח"ו = חס ושלום
עוה"ב = עולם הבא
ית"ש = יתברך שמו
בלק"א = בליקוטי אמרים
ח"ב = חלק ב'
פי"א = פרק י"א
ח"א = חלק א'
פנ"א = פרק נ"א
עד"מ = על דרך משל
במ"א = במקום אחר
פ"ט = פרק ט'
ע"ש = עיין שם
ר"ל = רחמנא ליצלן
וז"ש = וזה שכתוב

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים