עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום י"ד שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מפרק כ' בתניא ועד פרק כ"ג ובפרט בפרק כ"ג, הרבי הזקן מסביר את קיום התורה והמצוות באופן של עשיה חיובית, רמ"ח מצוות עשה שבאות מהפסוק: "אנוכי השם אלוקיך". בפרק כ"ד בתניא מסביר הרבי הזקן את מה שלמדנו בפרק כ' ש"לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני" זה כולל את כל 365 מצוות לא תעשה. הרבי הזקן נותן לנו תרגיל למחשבה כיצד להימנע מעבירות. כבר למדנו בארבעה פרקים הקודמים כל מיני תרגילים חיוביים כדי לקיים מצוות. בפרק כ"ד לומדים תרגיל כיצד להימנע ולשלול התנתקות מאלוקים. כמו שלמדנו בפרק כ' בתניא שזה אשליה של הרשעים, הם חושבים שרק עבודה זרה אלוקים שונא, אבל להניע את האוטו בשבת אלוקים לא שונא. כדי לשלול את האשליה הזאת, בא הרבי הזקן ומסביר שאפילו העבודה זרה בעצמה יודעת שיש אלוקים, רק שהיא מחשיבה את עצמה למציאות נפרדת. כלומר, אלוקים נותן לי כוח לעשות מה שאני חושבת כי גם אני משהו. אבל אם יהודי - העם הנבחר  חוטא בלהניע את האוטו בשבת, הוא יותר גרוע מהעבודה זרה, כי הוא ממש שולל את מציאותו של אלוקים. היות ואלוקים נתן לו את התורה ונתן לו בחירה חופשית, והוא מרצונו מזלזל בתורה, מזלזל באלוקים. העבודה זרה אין לה בחירה, היות והיא לא קיבלה את התורה, ובכל זאת היא יודעת שיש אלוקים. כל חטאה הוא שהיא מתרברבת וחושבת את עצמה למציאות עצמאית. אבל היהודי קיבל נשמה אלוקית ותורה, ובכל זאת הוא בחר ברע. הוא ממש משוגע שעושה שטויות, ואין לו אפשרות לצאת מהבוץ רק אם יחליט החלטות חזקות ויתמיד בלימוד התורה.

מילות התניא המקוריות:

פרק כד
וזה לעומת זה הן שס"ה מצות לא תעשה דאורייתא וכל איסורי דרבנן מאחר שהן נגד רצונו וחכמתו ית' והפכם ממש הם נפרדים מיחודו ואחדותו ית' בתכלית הפירוד ממש כמו הס"א והקליפה הנק' ע"ז ואלהים אחרים מחמת הסתר פנים של רצון העליון כנ"ל. וכן ג' לבושי הנפש שמקליפת נוגה שבישראל שהם מחשבה דבור ומעשה המלובשי' בשס"ה ל"ת דאורייתא ודרבנן וכן מהות הנפש עצמה המלובשת בלבושיה כולם מיוחדים ממש בס"א וקליפ' זו הנק' ע"ז ולא עוד אלא שבטלים וטפלים אליה וגרועים ופחותים ממנה מאד כי היא אינה מלובשת בגוף חומרי ויודעת את רבונה ואינה מורדת בו לפעול פעולתה במשלחת מלאכי רעים שלה שלא בשליחותו של מקום ב"ה ח"ו וכמאמר בלעם לא אוכל לעבור את פי ה' וגו' ואף שנקרא ע"ז הא קרו ליה אלהא דאלהיא ואינם יכולי' לעבור כלל על רצונו ית' כי יודעי' ומשיגים שהוא חיותם וקיומם שיונקים מבחי' אחוריים דאחוריי' של רצון העליון ב"ה המקיף עליהם אלא שיניקתם וחיותם שבתוכם היא בבחי' גלות בתוכם להחשיב עצמן אלהות והרי זו כפירה באחדותו אבל מ"מ אינן כופרים וכחשו בה' לגמרי ולומר לא הוא אלא דקרו ליה אלהא דאלהיא דהיינו חיותם וקיומם הנמשך ויורד עליהם מרצונו ית' ולכן אינן עוברין רצונו ית' לעולם. וא"כ האדם העובר על רצונו ית' הוא גרוע ופחות הרבה מאד מהס"א וקליפה הנקראת ע"ז ואלהים אחרים והוא בתכלי' הפירוד מיחודו ואחדותו של הקב"ה יותר ממנה וכאלו כופר באחדותו יותר ממנה ח"ו. וכמ"ש בע"ח שער מ"ב סוף פ"ד שהרע שבעוה"ז החומרי הוא שמרי הקליפות הגסות כו' והוא תכלית הבירור וכו' ולכן כל מעשה עוה"ז קשים ורעים והרשעים גוברים בו וכו':פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שס"ה = 365
הס"א = הסטרא אחרא
הנק' = הנקרא
ע"ז = עבודה זרה
כנ"ל = כנזכר לעיל
ג' = 3
המלובשי' = המלובשים
ל"ת = לא תעשה
בס"א = בסטרא אחרא
וקליפ' = וקליפה
ב"ה = ברוך הוא
ח"ו = חס ושלום
יכולי' = יכולים
ית' = יתברך
יודעי' = יודעים
מבחי' = מבחינת
דאחוריי' = דאחוריים
בבחי' = בבחינת
מ"מ = מכל מקום
מהס"א = מהסטרא אחרא
בתכלי' = בתכלית
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
פ"ד = פרק ד'
שבעוה"ז = שבעולם הזה
עוה"ז = עולם הזה
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים