עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום י"ב תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן ממשיך ומסביר לנו את מעלת גודל הצדקה. כמו שלמדנו בשיעור הקודם שצדקה מצילה ממות. הצדקה היא גם כלי להבאת הגאולה. על ידי נתינת הצדקה ממשיכים אור מיוחד בעולם הזה. כמו שהצדקה היא מחיה את נפש העני, כך גם הצדקה ממשיכה חיות מיוחדת וזכות מיוחדת לקרב את הגאולה במהרה בימינו אמן!
 
מילות התניא המקוריות:

אך גם זאת מצאנו ראינו בעבודת הצדקה מעלה פרטיות גדולה ונפלאה אין ערוך אליה להיות מעשה הצדקה נעשית בפעמים רבות וכל המרבה ה"ז משובח ולא בפעם א' ובבת אחת גם כי הסך הכולל אחד הוא כמ"ש הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה ששנו חכמים ז"ל והכל לפי רוב המעשה:
והנה מלבד כי הרמב"ם ז"ל ביאר היטב טעמו ונימוקו כדי לזכך הנפש ע"י רבוי המעשה הנה מקרא מלא דיבר הכתוב פעולת צדקה לחיים דהיינו שפעולתה וסגולתה להמשיך חיים עליונים מחיי החיים א"ס ב"ה לארץ החיים היא שכינת עוזינו שעליה נאמר ואתה מחיה את כולם והיא סוכת דוד הנופלת עד עפר וכמארז"ל גלו לאדום שכינה עמהם כו' כי באתערותא דלתתא להחיות רוח שפלים דלית ליה מגרמיה כלום אתערותא דלעילא ובפרט בהתנדב עם להחיות יושבי ארץ החיים ממש וד"ל. וכל משכיל על דבר גדול ונפלא כזה ימצא טוב טעם ודעת כמה גדולים דברי חכמים ז"ל שאמרו הכל לפי רוב המעשה דהיינו מעשה הצדקה הנעשה בפעמים רבות להמשיך חיים עליונים ליחד יחוד עליון פעמים רבות. והיינו נמי כעין מ"ש הרמב"ם לזכך הנפש כנודע מזוה"ק דשכינה נקראת נפש כי היא חיינו ונפשנו וכתיב כי שחה לעפר נפשנו. ולכן ארז"ל גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה להקימה מעפר מעט מעט עד כי יבא שילה:

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ה"ז = הרי זה
א' = אחת
כמ"ש = כמו שכתב
הרמב"ם ז"ל = הרב רבינו משה בן מיימון זכרונו לברכה
ז"ל = זכרונם לברכה
ע"י = על ידי
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה
וד"ל = ודי למבין
מ"ש = מה שכתב
מזוה"ק = מזוהר הקדוש
ארז"ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים