עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשע"ד >> יום שישי י' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק י"ב ב'איגרת הקודש' שבתניא ומסביר: גם יהודי שלא נותן צדקה בשופי, אלא רק נותן מטבע קטנה, גם הוא פועל גדולות ונצורות בעולמות למעלה, וגם על עצמו בזמן התפילה. הוא פועל שיחוש את אלוקים בכל לבבו, אבל לזמן קצר, אחרי שנגמרת התפילה המטבע מפסיקה לפעול, צריך להכניס עוד מטבע. לכן, נותן הרבי הזקן עיצה טובה: לתת צדקה בשופי, ואז הרע יפול לתחתיות בעזרת השם.
 
מילות התניא המקוריות:

וז"ש והיה מעשה הצדקה שגם הצדקה הנק' בשם מעשה ולא בשם עבודה אעפ"כ באתעדל"ת אתערותא דלעילא מעורר גילוי אור א"ס ב"ה בהארה רבה והשפעה עצומה ונעשה שלום במרומיו וגם בפמליא של מטה רק שבעוה"ז השפל לא יתגלה השלום והבירור ופירוד הרע מהטוב עד עת קץ ולא בזמן הגלות כנ"ל רק בעולם קטן הוא האדם בכל עת מצוא זו תפלה כמ"ש בצדק אחזה פניך כנ"ל אך אחר התפלה יוכל להיות הרע חוזר וניעור בקל ולהתערב בטוב כאשר יתהלך בחשכת עוה"ז. אך הצדקה בבחי' עבודה הנה מאשר יקרה וגדלה מעלתה במאד מאד בהיותו מבטל טבעו ורצונו הגופני מפני רצון העליון ב"ה ואתכפיא ס"א ואזי אסתלק יקרא דקוב"ה כו' וכיתרון האור מן החשך דוקא כנודע. אי לזאת אין הרע יכול להיות עוד חוזר וניעור בקלות כ"כ מאליו רק אם האדם יעוררנו וימשיכנו ע"ע ח"ו. וז"ש השקט ובטח עד עולם. השקט הוא מלשון שוקט על שמריו דהיינו שהשמרים נפרדים לגמרי מן היין ונופלין למטה לגמרי והיין למעלה זך וצלול בתכלית. ועד"ז הוא בעבודת הצדקה השמרים הן בחי' תערובת רע שבנפשו נברר ונפרד מעט מעט עד שנופל למטה למקורו ושרשו וכמ"ש ותשליך במצולות ים כל חטאתם:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וז"ש = וזה שכתוב
הנק' = הנקרא
אעפ"כ = אף על פי כן
באתעדל"ת = באתערותא דלתתא
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
שבעוה"ז = שבעולם הזה
כנ"ל = כנאמר לעיל
כמ"ש = כמו שכתוב
בבחי' = בבחינת
ס"א = סטרא אחרא
דקוב"ה = דקודשא בריך הוא
כ"כ = כל כך
ע"ע = על עצמו
ח"ו = חס ושלום
ועד"ז = ועל דרך זה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים