עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ד >> יום א' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
אם אדם מתפלל ובאמצע התפילה חושב כל מיני מחשבות אחרות התפילה עולה לרקיע. אבל ברקיע עצמו היא נידחת למטה מטה עד שהאדם יתפלל יום למחרת תפילה בכוונה עצומה. אם אדם לומד תורה בגלל שהוא רגיל מקטנותו ללמוד אז התורה שלו עולה לעולם העליון בגן עדן למקום של התינוקות. לכן אם הוא רוצה להיות למעלה מהתינוקות, הוא צריך לחשוב לפני הלימוד שהוא לומד לשם שמים והוא רוצה לדבוק בשכינה ואז התורה שלו תעלה לגן עדן העליון. אבל אם הוא לומד תורה כדי שיכבדו אותו,  התורה שלו נשארת למטה מטה. לכן כתוב במשנה אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, שהפירוש הפנימי בזה: שמלאכה זה תפילה, שצריך להתפלל לפני הלימוד, שהתורה תעשה נחת רוח להשם ולא ללמוד בשביל הרבנות.
מילות התניא המקוריות:
ומ"ש בפ' פקודי גו רקיע תתאה ובפ' ויקהל משמע דדוקא אי איהי מלה כדקא יאות סלקין עמה עד אוירא דרקיע דלעילא כו'. לק"מ דרקיע תתאה מאינון רקיעי' דמדברי גו עלמא שבפ' פקודי הן דמלכות דעשי' ודפ' ויקהל הן דז"א דעשי' כמ"ש בע"ח שער השמות פ"ג גבי ז"א דעשייה ע"ש. והא דמשמע לכאורה בפ' פקודי דגם תפלה פסולה עולה עד היכל הראשון שממנו נדחית למטה והוא בז"א דבריאה. לק"מ שהרי אפי' כל העוונות ממש קלות וחמורות עולות לשם אפי' עד היכל הד' כמ"ש דרנ"ב ע"א אלא ודאי שאין מהות העליות שוות ואין ערוך ודמיון ביניהם אלא בשיתוף השם בלבד וד"ל. ובזה יובן ג"כ מש"ש דרמ"ז שבהיכל הב' [אולי צ"ל אזדמן הממונה. ואולי צ"ל קיימין הלבושים] ממונה על הלבושים שמלבישים הנשמה ממעשה המצות אף שהן בג"ע התחתון דעשי' כמש"ש דר"י. והנה תפלה פסולה עדיפא מתורה שלא לשמה ממש שהיא תחת השמש והתפלה היא גו רקיע כו'. אבל תורה סתם שאינה שלא לשמה רק מאהבה מסותרת טבעי' לא גרעא מהבל פיהן של תינוקת של בית רבן דסליק לעילא מפני שהוא הבל שאין בו חטא וסליק לעילא אף אם הוא שלא לשמה ממש מיראת הרצועה שביד הסופר וע"ש דרנ"ה ע"ב שהמלאכים הם מעלים ההבל של תינוקת שב"ר עד האצי':
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ומ"ש = ומה שכתוב
פ' = פרשת ויקהל
לק"מ = לא קשיא מידי
רקיעי'= רקיעים
דעשי' = דעשיה
דז"א = דזעיר אנפין
כמ"ש = כמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
פ"ג = פרק ג'
ז"א = זעיר אנפין
ע"ש = עיין שם
דרנ"ב ע"א = דף רנ"ב עמוד א'
וד"ל = ודי למבין
ג"כ = גם כן
מש"ש = מה שכתוב שם
דרמ"ז = דף רמ"ז
צ"ל = צריך להבין
ג"ע = גן עדן
שב"ר = של בית רבן
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים