עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ד >> יום כ' תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק כ"ג מלמד אותנו הרבי הזקן את מה שאמרו חכמינו: אם יש עשרה יהודים שיושבים ועוסקים בתורה השכינה שורה ביניהם. מכאן אנו לומדים את מעלת ה'ביחד' שבעם ישראל, ודוקא עשרה יהודים ומעלה. פחות מעשרה יהודים שמתכנסים לא יכולים להגיע למעלה הזו של קדושה.לגבי המרגלים כתוב: 'היבדלו מתוך העדה הרעה הזאת', והיו שם עשרה יהודים. וכן בפסוק: 'וניקדשתי בתוך בני ישראל', פירוש בעשרה. כל מקום שיש עשרה יהודים שכינה ביניהם. לכן כתוב שכל מי שעוסק בתורה יחידי, הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר. 'כל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אילך וברכתיך', דהיינו, אם אין עשרה יש רק ברכות לשכר, ואם יש עשרה יש ממש שכינה.
מילות התניא המקוריות:
כג בגזירת עירין פתגמא ומאמר קדישין חכמי המשנה ע"ה ששנו במשנתם עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם כי זה כל האדם ואף גם זאת היתה כל ירידתו בעוה"ז לצורך עליה זו אשר אין עליה למעלה הימנה כי שכינת עוזו אשר בגבהי מרומים והשמים ושמי השמים לא יכלכלו אימתה. תשכון ותתגדל בתוך בני ישראל כמ"ש כי אני ה' שוכן בתוך בנ"י ע"י עסק התורה והמצות בעשרה דוקא כמ"ש רז"ל אתיא תוך תוך כו' וע"ז נאמר בקרבך קדוש ואין דבר שבקדושה בפחות מעשרה ומשום הכי נמי אצטריך להו לרז"ל למילף מקרא מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה כו' ואף גם זאת לא מצאו לו סמך מן המקרא אלא לקביעת שכר בלבד ליחיד לפי ערכו לפי [נ"א ולפי] ערך המרובים אבל לענין השראת קדושת הקב"ה אין לו ערך אליהם כלל וההפרש שבין השראה לקביעות שכר מובן למביני מדע.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"ה = עליהם השלום
בעוה"ז = בעולם הזה
כמ"ש = כמו שכתוב
בנ"י = בני ישראל
ע"י = על ידי
כמ"ש = כמו שכתבו
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
וע"ז = ועל זה
נ"א = נוסח אחר
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים