עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ד >> יום שבת כ"ח טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן הסביר לנו בשיעור הקודם שהבינוני לא יכול להיות צדיק, כי תמיד יעלו לו הרהורים רעים והוא יצטרך להתגבר עליהם. נשאלת השאלה: מה יעשה בכל זאת להתרחק מהרע? נותן לו הרבי הזקן עיצה: אם הוא רואה אשה, שלא יחשוב עליה מינית כי כאשר יחשוב שהיא כמו דבר מאוס הוא לא יתאווה למין.כמו שכתוב בגמרא שק מלא צואה כמובן שהוא לא יעשה הדרת נשים כי זה נגד התורה, אבל מאידך הוא גם לא יחטא עם נשים זרות. אם הוא ירגיל את עצמו למאוס בדברים שהם מותרות, על ידי זה יכול הוא לזכות במתנת שמים והאלוקים יוציא לו את היצר הרע מהמערה, ויכניס לו במקום היצר הרע  דבש מתוק.

מילות התניא המקוריות:

ובזה יובן כפל לשון השבועה תהי צדיק ואל תהי רשע דלכאורה תמוה כי מאחר שמשביעים אותו תהי צדיק למה צריכים להשביעו עוד שלא יהיה רשע. אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך להתענג על ה' באמת ושיהיה הרע מאוס ממש באמת ולכן משביעים שנית אל תהי רשע עכ"פ שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם למשול ברוח תאותו שבלבו ולכבוש יצרו שלא יהיה רשע אפי' שעה אחת כל ימיו בין בבחי' סור מרע בין בבחי' ועשה טוב ואין טוב אלא תורה דהיינו תלמוד תורה שכנגד כולן. אך אעפ"כ צריך לקבוע לו עתים גם כן לשית עצות בנפשו להיות מואס ברע כגון בעצת חכמינו ז"ל אשה חמת מלאה צואה כו'. וכהאי גוונא. וכן כל מיני מטעמים ומעדנים נעשים כך חמת מלא כו'. וכן כל תענוגי עוה"ז החכם רואה הנולד מהן שסופן לרקוב ולהיות רמה ואשפה וההפך להתענג ולשמוח בה' ע"י התבוננות בגדולת א"ס ב"ה כפי יכולתו אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת לאמיתו כי אם בדמיונות אעפ"כ הוא יעשה את שלו לקיים את השבועה שמשביעים תהי צדיק וה' יעשה הטוב בעיניו. ועוד שההרגל על כל דבר שלטון ונעשה טבע שני. וכשירגיל למאס את הרע יהיה נמאס קצת באמת וכשירגיל לשמח נפשו בה' ע"י התבוננות בגדולת ה' הרי באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא וכולי האי ואולי יערה עליו רוח ממרום ויזכה לבחי' רוח משרש איזה צדיק שתתעבר בו לעבוד ה' בשמחה אמיתית כדכתיב שמחו צדיקים בה' ותתקיים בו באמת השבועה שמשביעים תהי צדיק:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עפ"כ = על פי כן
אפי' = אפילו
בבחי' = בבחינת
אעפ"כ = אף על פי כן
ז"ל = זכרונם לברכה
עוה"ז = עולם הזה
ע"י = על ידי
א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים