עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ד >> יום כ"ז תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים: לכל אחד יש דרגה והשגה אחרת באלוקות. הדרגות תלויות בשורש הנשמה של האדם. יש אנשים שהם ברמה מאוד גבוהה, שהם מגיעים מדרגת האצילות כמו אדם הראשון, האבות הקדושים ומשה רבינו. דרגת הייתה כזו גבוהה עד שהייתה להם רוח הקודש. לעומתם יש את האנשים הפשוטים שלא רואים אלוקות במוחש. אבל הם יודעים שאלוקים מחייה ומהווה את העולם כל רגע ורגע.
מילות התניא המקוריות:
והנה נודע לי"ח כי דבר ה' נק' בשם שכינה בלשון רז"ל ואימא תתאה ומטרוניתא בלשון הזהר ובפרט בר"פ וארא לפי ששוכן ומתלבש בנבראים להחיותם ובלשון המקובלים נק' בשם מלכות ע"ש דבר מלך שלטון כי המלך מנהיג מלכותו בדיבורו ועוד טעמים אחרים ידועים לי"ח ומודעת זאת כי יש בחי' ומדריגת מל' דאצילות ובחי' מל' דבריאה וכו'. ופי' מל' דאצילות הוא דבר ה' המחי' ומהוה נשמות הגדולות שהן מבחי' אצילות כמו נשמת אדה"ר שנא' בו ויפח באפיו כו' וכמו נשמות האבות והנביאים וכיוצא בהן (שהיו מרכבה לה' ממש ובטלים ממש במציאות אליו כמארז"ל שכינה מדברת מתוך גרונו של משה וכן כל הנביאים ובעלי רוה"ק היה קול ודבור העליון מתלבש בקולם ודבורם ממש כמ"ש האריז"ל) ומל' דבריאה הוא דבר ה' המחיה ומהוה הנשמות והמלאכי' שבעולם הבריאה שאין מעלתם כמעלת האצי' וכו' ומלכות דעשיה הוא דבר ה' המחיה ומהוה את עוה"ז בכללו עד יסוד העפר והמים אשר מתחת לארץ.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

לי"ח = ליודעי ח-ן, חכמה נסתרה
נק' = נקרא
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
בר"פ = בריש פרשת
ע"ש = על שם
בחי' = בחינת
מל' = מלכות
ופי' = ופירוש
המחי' = המחיה
אדה"ר = אדם הראשון
שנא' = שנאמר
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
רוה"ק = רוח הקודש
כמ"ש = כמו שכתוב
האריז"ל = האלוקי רבינו יצחק זכרונו לברכה
והמלאכי' = והמלאכים
האצי' = האצילות
עוה"ז = עולם הזה
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים