עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשע"ג >> יום שבת כ"ד כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
הנשמה השניה מתגלית בגוף האדם קצת בברית המילה ועוד קצת בגיל 3 ועוד קצת בגיל 6 ולגמרי בגילוי בבר מצוה או בבת מצוה. היא חלק אחד מהאלוקים שנמצא בגוף של היהודי. לפני שניתנה תורה כל אדם היה יכול לקבל חלק זה מהאלוקים, רק היה צריך לשמור את 7 המצוות של בני נח שהם: להאמין באלוקים, לא לקלל את אלוקים, לא לגנוב, לא לרצוח, לא לקחת אשת איש, ללכת לבית משפט ולא לעשות דין לעצמו, לא לאכול חיה או בהמה או עוף רק לאחר שהורגים אותה לגמרי. כל מי שקיים את זה קיבל חלק מהאלוקים - נשמה מיוחדת. אבל לאחר שניתנה התורה רק מי שנולד לאמא שהיתה היא או אבותיה על הר סיני, רק הוא מקבל נשמה מיוחדת זו. הסיבה לזה שיש שינוי בין לפני קבלת התורה לאחרי. היות שלפני קבלת התורה הרוחניות והגשמיות היו נפרדים, לכן כל אדם רוחני קיבל נשמה רוחנית. אבל אחרי קבלת התורה הרוחניות התאחדה עם הגשמיות. לכן הגנים החומריים של האמא היהודיה יכולים להעניק נשמה רוחנית. והרבי הזקן שואל: אם לכל יהודי יש אותו חלק מהאלוקים בגופו איך יתכן שינויים בן צדיק לרשע, שזה חש אלוקים וזה כופר? הרי לשניהם יש אותו חלק ממש מהאלוקים ובחלק אחד אין שינויים? ומתרץ שזה סוד עיבור הנשמות. אפילו שהכל אותו חלק בכל זאת כל נשמה לפני שיורדת לרחם האמא, עוברת תחנות ועצירות רוחניות. כל נשמה זוכרת את התחנה האחרונה לפני ירידתה לרחם. משל למה הדבר דומה:  אם נטוס מהכותל המערבי ישר לניו דלהי הודו ואשאל אתכם מניין באנו? תענו מהכותל המערבי. אבל אם נעצור באדיס אבבה בתחנת ביניים, כאשר אשאל אתכם בניו דלהי - הודו מהיכן באנו? תענו לי מאדיס אבבה. כי שכחתם שבאנו באמת מהכותל המערבי. כך באמת נשמת הרשע היות והיא עצרה בתחנה מאוד נמוכה שוכחת את האלוקים שממנו היא באה. אבל הצדיק זוכר תמיד את המקור כי הוא לא עצר באף תחנה. הקב"ה הוא האבא של כולנו והתינוק הוא עם ישראל, המוח של התינוק הוא הרבי שליט"א מלך המשיח מליובאוויטש, והרשעים הם הצפרניים של התינוק. כולם קשורים דרך המוח של התינוק שזה הרבי שליט"א לאבא שזה האלוקים. לכן הרבי שליט"א לא גוזר בקלות את הצפרניים שזה הרשעים כי הוא רוצה להחזיר אותם בתשובה, רק כשהוא חש שהרבה רשעים חזרו בתשובה הוא יכול לגזור את הצפרניים הארוכות, כי כבר לא יועיל להמשך ההחזרה בתשובה. אבל זה רק צדיק יסוד עולם שבודק את כל הסכינים של השוחטים בעולם דרך הציפורניים הרוחניות שלו. שואל הרבי הזקן: אתה אומר שהכל תלוי בתחנות, אם כך מדוע הזוהר כותב שהכל תלוי בהורים? והוא מסביר את השאלה: אם האבא והאמא של היהודי חינכו אותו כבר מ'חדר ההורים' בקדושה הוא ייצא ילד מעודן, ואם הם לא התקדשו בצניעות הילד יוצא גס. רואים מפורש מהזוהר שלא תלוי בתחנות הרוחניות אלא בהורים. על זה עונה הרבי הזקן : ההורים יכולים רק להעניק לילד גסות או עדינות, אבל תחושת הנשמה של הילד דהיינו גובה הנשמה זה תלוי בקב"ה איזה תחנה הוא העניק לילד בלידתו. לכן רוב הילדים שנולדים בבתים לא דתיים הם גסים, כי ההורים לא קידשו אותם, אבל רוב הילדים הלא דתיים חשים צמרמורת שהם ניפגשים עם הקדושה היות והנשמות שלהם הם גבוהות מאוד יותר מהדתיים. כי נשמות הלא דתיים עצרו בתחנות נעלות מאוד. לכן  כשהם חוזרים בתשובה הם עוקפים את הדתיים מלידה, כי בחזרה בתשובה הם מורידים את קליפת הגסות שהעניקו להם ההורים, ואז מתגלית הנשמה הגבוהה שלהם והכל בא על מקומו בשלום בעזרת השם. 

מילות התניא המקוריות:

פרק ב ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש כמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים ואתה נפחת בי וכמ"ש בזוהר מאן דנפח מתוכיה נפח פי' מתוכיותו ומפנימיותו שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכח: כך עד"מ נשמות ישראל עלו במחשבה כדכתיב בני בכורי ישראל בנים אתם לה' אלהיכם פי' כמו שהבן נמשך ממוח האב כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחכמתו ית' דאיהו חכים ולא בחכמה ידיעא אלא הוא וחכמתו א' וכמ"ש הרמב"ם:
הגהה והודו לו חכמי הקבלה כמ"ש בפרדס מהרמ"ק וגם לפי קבלת האר"י ז"ל יציבא מילתא בסוד התלבשות אור א"ס ב"ה על ידי צמצומים רבים בכלים דחב"ד דאצילו' אך לא למעלה מהאצילו' וכמ"ש במ"א שא"ס ב"ה מרומם ומתנשא רוממות אין קץ למעלה מעלה ממהות ובחי' חב"ד עד שמהות ובחי' חב"ד נחשבת כעשייה גופניית אצלו ית' כמ"ש כולם בחכמה עשית:
שהוא המדע והוא היודע כו' ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו כו' כדכתיב החקר אלוה תמצא וכתיב כי לא מחשבותי מחשבותיכם וגו' ואף שיש רבבות מיני חלוקי מדרגות בנשמו' גבוה על גבוה לאין קץ כמו גודל מעלת נשמות האבות ומשה רבינו ע"ה על נשמות דורותינו אלה דעקבי משיח' שהם בחי' עקביים ממש לגבי המוח והראש וכן בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחי' ראש ומוח לגבי נשמות ההמון וע"ה וכן נפשות לגבי נפשות כי כל נפש כלולה מנפש רוח ונשמה מכל מקום שרש כל הנפש רוח ונשמה כולם מראש כל המדריגות עד סוף כל דרגין המלובש בגוף עמי הארץ וקל שבקלים נמשך ממוח העליון שהיא חכמה עילאה כביכול כמשל הבן הנמשך ממוח האב שאפי' צפרני רגליו נתהוו מטפה זו ממש ע"י שהייתה תשעה חדשים בבטן האם וירדה ממדרגה למדרגה להשתנות ולהתהוו' ממנה צפרנים ועם כל זה עודנה קשורה ומיוחדת ביחוד נפלא ועצום במהותה ועצמותה הראשון שהיתה טפת מוח האב וגם עכשיו בבן יניקת הצפרנים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש כדאיתא בגמ' [נדה שם] לובן שממנו גידים ועצמות וצפרנים [וכמ"ש בע"ח שער החשמל בסוד לבושים של אדם הראשון בגן עדן שהיו צפרנים מבחי' מוח תבונה] וככה ממש כביכול בשרש כל הנפש רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה בירידתו ממדרגה למדרגה על ידי השתלשלות העולמות אבי"ע מחכמתו ית' כדכתיב כולם בחכמה עשית נתהוו ממנו נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ופחותי הערך ועם כל זה עודינה קשורות ומיוחדות ביחוד נפלא ועצום במהותן ועצמותן הראשון שהיא המשכת חכמה עילאה כי יניקת וחיו' נפש רוח ונשמה של עמי הארץ הוא מנפש רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל שבדורם: ובזה יובן מאמר רז"ל על פסוק ולדבקה בו שכל הדבק בת"ח מעלה עליו הכתוב כאלו נדבק בשכינה ממש כי ע"י דביקה בתלמידי חכמים קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ומיוחדות במהותן הראשון ושרשם שבחכמה עילאה שהוא ית' וחכמתו א' והוא המדע כו' [והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים יניקת נפש רוח ונשמה שלהם מבחי' אחוריים של נפש רוח ונשמת ת"ח] ומ"ש בזהר ובזהר חדש שהעיקר תלוי שיקדש עצמו בשעת תשמיש דווקא משא"כ בני עמי הארץ כו' היינו משום שאין לך נפש רוח ונשמה שאין לה לבוש מנפש דעצמות אביו ואמו וכל המצות שעושה הכל ע"י אותו הלבוש כו' ואפי' השפע שנותנים לו מן השמים הכל ע"י לבוש זה ואם יקדש את עצמו ימשיך לבוש קדוש לנשמת בנו ואפילו היא נשמה גדולה צריכה לקידוש אביו כו' אבל הנשמה עצמה הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ בא להיות בנו של אדם נבזה ושפל כו' כמ"ש האר"י ז"ל כל זה בליקוטי תורה פ' וירא ובטעמי מצות פ' בראשית:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמ"ש = כמו שכתוב
פי' = פירוש
עד"מ = על דרך משל
מהרמ"ק = מהרב רבינו משה קורדואירו
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
דחב"ד = דחכמה, בינה, דעת
דאצי' = דאצילות
במ"א = במקום אחר
בנשמו' = בנשמות
ע"ה = עליו השלום
וע"ה = ועמי הארץ
ע"י = על ידי
ולהתהוו' = ולהתהוות
בע"ח = בעץ חיים
אבי"ע = אצילות, בריאה, יצירה, עשיה
וחיו' = וחיות
רז"ל  = רבותינו זכרונם לברכה
בת"ח = בתלמידי חכמים
ית' =יתברך
משא"כ = מה שאין כן

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
 



     
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים