עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ג >> יום כ"ד טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן הסביר לנו מפרק י"ב של תניא ועד פרק י"ד מהו הבינוני - שבמחשבות עולים לו דברים רעים והוא מיד מבטלם, אבל במעשים הוא נקי ממש. הרבי הזקן מסביר לנו בפרק ט"ו של תניא: יכול להיות בינוני ,שלא עובר עבירות כלל ובכל זאת הוא לא נקרא עובד אלוקים. כי עובד אלוקים זה אדם שמתייגע כדי לנצח את הרע. אבל, לפעמים יכול להיות בינוני שיש לו רע שיָשֵן תמיד. דהיינו גם כשהוא יוצא מבית הכנסת או מהישיבה עדיין הרע שלו יָשֵן, לכן הוא לא עובר עבירות. אבל אם הוא ילך למקום 'סכנה רוחנית', פתאום הרע שלו יתעורר. רק אם הוא ינצח ולא יכשל, אז הוא יקרא עובד אלוקים. אבל במשך רוב ימות שנותיו הוא נקרא 'יורש בטלן', כי הוא קיבל מתנה מלמעלה בזכות האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב. בגלל שהוא לא מתאמץ הוא עלול להפסיד במלחמה בזמן סכנה. העיצה לבינוני הזה: שילמד תורה יותר מהרגילות שלו, דהיינו אם הוא היה מורגל ללמוד עד שעה 11 בבוקר, שיוסיף כל פעם עוד כמה דקות, שהבטן שלו תקרקר מרעב ובכל זאת יתמיד בתורה. ואז האלוקים יקרא לו 'עבדי אתה'.

מילות התניא המקוריות:
פרק טו
ובזה יובן מ"ש ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו שההפרש בין עובד אלהים לצדיק הוא שעובד הוא לשון הוה שהוא באמצע העבודה שהיא המלחמה עם היצה"ר להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה שלא יתלבש באברי הגוף שהוא באמת עבודה ועמל גדול להלחם בו תמיד והיינו הבינוני. אבל הצדיק נקרא עבד ה' בשם התואר כמו שם חכם או מלך שכבר נעשה חכם או מלך כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע עד כי ויגרשהו וילך לו ולבו חלל בקרבו. ובבינוני יש ג"כ שתי מדרגות עובד אלהים ואשר לא עבדו ואעפ"כ אינו רשע כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה וגם קיים כל המצות שאפשר לו לקיימן ותלמוד תורה כנגד כולם ולא פסיק פומיה מגירסא אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו ע"י אור ה' המאיר על נפש האלהית שבמוח השליט על הלב כנ"ל מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו ואין צריך ללחום עמו כלל כגון שהוא מתמיד בלמודו בטבעו מתולדתו על ידי תגבורת המרה שחורה וכן אין לו מלחמה מתאות נשים מפני שהוא מצונן בטבעו וכן בשאר תענוגי עוה"ז הוא מחוסר הרגש הנאה בטבעו ולכן אין צריך להתבונן כל כך בגדולת ה' להוליד מבינתו רוח דעת ויראת ה' במוחו להשמר שלא לעבור על מצות ל"ת ואהבת ה' בלבו לדבקה בו בקיום המצות ות"ת כנגד כולן אלא די לו באהבה מסותרת אשר בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו ולכן אינו נקרא עובד כלל כי אהבה זו המסותרת אינה פעולתו ועבודתו כלל אלא היא ירושתנו מאבותינו לכלל ישראל וכמ"ש לקמן. וכן אף מי שאינו מתמיד בלמודו בטבעו רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה ונעשה ההרגל לו טבע שני די לו באהבה מסותרת זו אא"כ רוצה ללמוד יותר מרגילותופיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתוב
היצה"ר = היצר הרע
ג"כ = גם כן
ואעפ"כ = ואף על פי כן
ע"י = על ידי
כנ"ל = כנזכר לעיל
עוה"ז = עולם הזה
ל"ת = לא תעשה
ות"ת = ותלמוד תורה
וכמ"ש = וכמו שכתוב
אא"כ = אלא אם כן
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים