עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש חשוון תשע"ד >> יום שבת כ"ב חשוון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
אם יהודי מקיים מצווה עם הבנה שהוא באמת יודע מה שהוא עושה ופועל לפני האלוקים אז המצווה שלו עולה לגן עדן העליון. אבל אם הוא לא מבין מה שהוא עושה אלא הוא עושה מעשה בלבד ללא כל השכלה, אזי המצווה שלו עולה רק עד גן עדן התחתון. אבל גם העליון וגם התחתון רצון האלוקים הם.
מילות התניא המקוריות:
וז"ש בזוה"ק פ' פקודי (דרכ"ט ע"ב) דאינון עובדין טבין דעביד בר נש משכי מנהורא דזיווא עילאה לבושא כו' וחמי כו' בנועם ה' וכו'. והגם דהתם מיירי בג"ע התחתון שהלבושים שם הם ממצות מעשיות ממש אבל בג"ע העליון הלבושים הם מרעותא וכוונה דלבא באורייתא וצלותא כמ"ש בזהר שם (דר"י) הרי הכוונה היא כוונת עסקו בתורה לשמה מאהבת ה' ומצות ת"ת היא ג"כ מכלל מצות מעשיות דעקימת שפתיו הוי מעשה והרהור לאו כדבור דמי ואינו יוצא י"ח בהרהור לבדו וכן בתפלה ומה גם כי מעלת הכוונה על הדבור ומעשה אינה מצד עצמה כו' אלא מצד הארת רצון העליון כו' כמ"ש בלק"א ח"א פל"ח באריכות ע"ש.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וז"ש = וזה שכתוב
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
פ' = פרשת
דרכ"ט = דף רכ"ט
ע"ב = עמוד ב'
בג"ע = בגן עדן
כמ"ש = כמו שכתוב
דר"י = דף ר"י 
ת"ת = תלמוד תורה
ג"כ = גם כן
י"ח = ידי חובה
כמ"ש = כמו שכתובה
בלק"א = בליקוטי אומרים
ח"א = חלק א'
פל"ח = פרק ל"ח
ע"ש = עיין שם
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים