עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשע"ד >> יום שבת י"ח טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן הסביר לנו בפרק יו"ד של תניא שיש צדיק גמור ויש צדיק קטן. בפרק י"א של תניא מסביר לנו הרבי הזקן מהו רשע גמור ומהו רשע קטן.
רשע קטן - יכול להיות יהודי שמתפלל כל היום אבל אחרי התפילה מדבר לשון הרע. גם יכול להיות שילמד כל היום תורה אבל כמה רגעים ביום עברו לו מחשבות של זנות, ומיד הוא מתחרט ומקבל על עצמו החלטות טובות. הסיבה לבעיה שלו היא חוסר לימוד על האלוקים. ברגע שהאדם לומד חסידות יהיה לו יותר קל להתגבר ולהסיח דעתו ממחשבות רעות. אדם שמשנן בעל פה בתוך ליבו פרקי תניא ומשניות, שיאמר אותם בלכתו ברחוב וזה יעזור לו לא למעוד.
 רשע גמור - אדם שחוטא ולעולם לא מתחרט הוא שמח בחטאיו ועושה אותם בריש גלי, להכעיס. אדם כזה נקרא אפיקורס. אבל גם לו יש הירהור של חזרה בתשובה ביום כיפור, בפרט בזמננו.  אדם כזה שכנראה הוא לא חונך  לחיי תורה ומצוות, נקרא תינוק שבוי שצריך גם אותו לקרב כמו כל בני התועים בדרכי נועם כפי שמבאר הרמב"ם.


מילות התניא המקוריות:

פרק יא
וזה לעומת זה רשע וטוב לו לעומת צדיק ורע לו דהיינו שהטוב שבנפשו האלהי' שבמוחו ובחלל הימני שבלבו כפוף ובטל לגבי הרע מהקליפה שבחלל השמאלי וזה מתחלק גם כן לרבבות מדרגות חלוקות בענין כמות ואיכות הביטול וכפיפת הטוב לרע ח"ו יש מי שהכפיפה והביטול אצלו מעט מזער ואף גם זאת אינו בתמידות ולא תדיר לפרקים קרובים אלא לעתים רחוקים מתגבר הרע על הטוב וכובש את העיר קטנה הוא הגוף אך לא כולו אלא מקצתו לבד שיהיה סר למשמעתו ונעשה לו מרכבה ולבוש להתלבש בו א' משלשה לבושיה הנ"ל דהיינו או במעשה לבד לעשות עבירות קלות ולא חמורות ח"ו או בדיבור לבד לדבר אבק לשון הרע וליצנות וכהאי גוונא או במחשבה לבד הרהורי עבירה הקשים מעבירה וגם אם אינו מהרהר בעבירה לעשותה אלא בענין זיווג זכר ונקיבה בעולם שעובר על אזהרת התורה ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר ביום כו' או שהיא שעת הכושר לעסוק בתורה והוא מפנה לבו לבטלה כדתנן באבות הניעור בלילה כו' ומפנה לבו כו' שבאחת מכל אלה וכיוצא בהן נקרא רשע בעת ההיא שהרע שבנפשו גובר בו ומתלבש בגופו ומחטיאו ומטמאו ואח"כ גובר בו הטוב שבנפשו האלהי' ומתחרט ומבקש מחילה וסליחה מה' וה' יסלח לו אם שב בתשובה הראויה על פי עצת חכמינו ז"ל בשלשה חלוקי כפרה שהיה ר' ישמעאל דורש כו' כמ"ש במ"א. ויש מי שהרע גובר בו יותר ומתלבשי' בו כל שלשה לבושים של הרע ומחטיאו בעבירות חמורות יותר ובעתים קרובים יותר אך בינתיים מתחרט ובאים לו הרהורי תשובה מבחי' הטוב שבנפשו שמתגבר קצת בינתיים אלא שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע לפרוש מחטאיו לגמרי להיות מודה ועוזב ועל זה אמרו רז"ל רשעים מלאים חרטות שהם רוב הרשעים שיש בחי' טוב בנפשם עדיין. אך מי שאינו מתחרט לעולם ואין באים לו הרהורי תשובה כלל נקרא רשע ורע לו שהרע שבנפשו הוא לבדו נשאר בקרבו כי גבר כל כך על הטוב עד שנסתלק מקרבו ועומד בבחי' מקיף עליו מלמעלה ולכן ארז"ל כל בי עשרה שכינתא שריא:

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

האלהי' = האלקית
ח"ו = חס ושלום
א' = אחת
הנ"ל = הנזכרים לעיל
ואח"כ = ואחר כך
ז"ל = זכרונם לברכה
כמ"ש = כמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
ומתלבשי' = ומתלבשים
מבחי' = מבחינת
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
בחי' = בחינת
ארז"ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים