עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ג >> יום י"ד תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן ומבאר לנו בפרק ד' ב'אגרת התשובה' שבתניא: כדי להבין את התשובה על השאלה מדוע 'דרך רשעים צלחה', צריך קודם לבאר מה ההבדל בין יצירת הנשמה של היהודי, לבין יצירת כל מעשה בראשית. כל מעשה בראשית, זה על ידי הדיבור האלוקי, כמו שלמדנו ב'שער היחוד והאמונה'. אבל, נשמת היהודי, זהו סוג בריאה שונה. לפני מתן תורה כל מי שקיים את שבע מצוות בני נח, קיבל נפיחה דהיינו נשמה אלוקית מאלוקים. אחרי מתן תורה כל מי שנולד לאמא יהודיה מקבל נשמה יהודית באופן אוטומטי, גם על ידי נפיחה אלוקית. הדיבור הוא חיצוני, לכן אלוקים לא מורגש בבריאה בראיית העין או במשמוש היד. אבל הנפיחה היא מורגשת, לכן מי שיש לו נשמה אלוקית הוא ממש נצחי, וחי חיי אדם, ואילו הגויים חיים חיי בהמה. 

מילות התניא המקוריות:

אך הענין יובן עפ"י מ"ש כי חלק ה' עמו וכו' חלק משם הוי' ב"ה כדכתיב ויפח באפיו נשמת חיים ומאן דנפח מתוכו נפח וכו'. ואף שאין לו דמות הגוף וכו' ח"ו. אך דברה תורה כלשון בנ"א. כי כמו שיש הפרש והבדל גדול באדם התחתון עד"מ בין ההבל שיוצא מפיו בדיבורו להבל היוצא ע"י נפיחה. שביוצא בדיבורו מלובש בו כח וחיות מעט מזעיר והוא בחי' חיצוניות מנפש החיה שבקרבו. אבל ביוצא בכח הנופח דמתוכו נפח מלובש בו כח וחיות פנימי' מבחי' הנפש החיה וכו'. ככה ממש עד"מ המבדיל הבדלות לאין קץ. יש הפרש עצום מאד למעלה בין כל צבא השמים ואפי' המלאכי' שנבראו מאין ליש וחיים וקיימי' מבחי' חיצוניות החיות והשפע שמשפיע א"ס ב"ה להחיות העולמות ובחי' זו נקראת בשם רוח פיו עד"מ כמ"ש וברוח פיו כל צבאם והיא בחי' חיות המלובשת באותיות שבעשרה מאמרות (שהן בחי' כלים והמשכות וכו' כמ"ש בלק"א ח"ב פי"א). ובין נשמת האדם שנמשכה תחלה מבחי' פנימי' החיות והשפע שמשפיע א"ס ב"ה כמ"ש ויפח וכו' ואח"כ ירדה בסתר המדרגה ג"כ ע"י בחי' האותיות שבמאמר נעשה אדם וכו' כדי להתלבש בגוף עוה"ז התחתון. ולכן נקראו המלאכי' בשם אלקים בכתוב וכמ"ש כי ה' אלקיכם אלקי האלקי' כו' הודו לאלקי האלקי' כו' ויבאו בני האלקי' להתייצב כו'. לפי שיניקת חיותם היא מבחי' חיצוניות שהיא בחי' האותיות לבד ושם אלקים הוא בחי' חיצוניות לגבי שם הוי' ב"ה. אבל נשמת האדם שהיא מבחי' פנימי' החיות היא חלק שם הוי' ב"ה. כי שם הוי' מורה על פנימי' החיות שהיא למעלה מעלה מבחי' האותיות.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עפ"י = על פי
מ"ש = מה שכתוב
ב"ה = ברוך הוא
ח"ו = חס שלום
בנ"א = בני אדם
עד"מ = על דרך משל
ע"י = על ידי
בחי' = בחינה
פנימי' = פנימית
ואפי' = ואפילו
המלאכי' = המלאכים
וקיימי' = וקיימים
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
בלק"א = בליקוטי אמרים
ח"ב = חלק ב'
פי"א = פרק י"א
ואח"כ = ואחר כך
ג"כ = גם כן
עוה"ז = עולם הזה
המלאכי' = המלאכים
האלקי' = האלוקים

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים