עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשע"ד >> יום שבת י"ד תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק ב' למדנו את הסיבה לצומות. בפרק ג' ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו את ההבדל בין קרבן 'חטאת' לקרבן 'עולה'. קרבן 'חטאת' צריך להביא על כל חטא בניפרד. אם אדם חטא 39 חטאים, הוא צריך להביא 39 קורבנות. בזמננו, שאין בית מקדש, צריך להתענות במקום הקורבנות 39 תעניות שונות. אבל, ישנה דיעה נוספת: שכמו שבקרבן 'עולה', אם יהודי לא קיים מצוות סוכה כל שבעת הימים, מספיק לו קרבן 'עולה' אחד. לכן, אם אדם חטא את אותו חטא פעמים רבות, והתחרט, וקיבל החלטה טובה, מספיקה לו תענית אחת. הרבי הזקן מסכם: שיתענה ג' סוגי תעניות.

מילות התניא המקוריות:

פרק ג והנה חכמי המוסר האחרונים נחלקו במי שחטא חטא א' פעמים רבות. דיש אומרים שצריך להתענות מספר הצומות לאותו חטא פעמים רבות כפי המספר אשר חטא. כגון המוציא זרע לבטלה שמספר הצומות המפורש בתיקוני תשובה מהאריז"ל הן פ"ד תעניות ואם חטא בזה עשר או עשרים פעמים עד"מ צריך להתענות עשר או עשרים פעמים פ"ד וכן לעולם. דומיא דקרבן חטאת שחייב להביא על כל פעם ופעם. ויש מדמין ענין זה לקרבן עולה הבאה על מ"ע דאפי' עבר על כמה מ"ע מתכפר בעולה אחת כדאי' בגמ' פ"ק דזבחים. והכרעה המקובלת בזה להתענות ג"פ כפי מספר הצומות דחטא זה. דהיינו רנ"ב צומות על הוצאות שז"ל וכן בשאר חטאים ועונות. והטעם הוא עפ"י מ"ש בזוה"ק ס"פ נח כיון דחב ב"נ קמי קודב"ה זמנא חדא עביד רשימו כו' זמנא תליתאה אתפשט ההוא כתמא מסטרא דא לסטרא דא כו'. לכך צריך מספר הצומות ג"כ ג"פ וכו'.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מהאריז"ל = מאדוננו רבנו יצחק זכרונו לברכה
פ"ד = פרק ד'
עד"מ = על דרך משל
מ"ע = מצוות עשה
דאפי' = דאפילו
כדאי' = כדאיתא
בגמ' = בגמרא
פ"ק = פרק קמא
ג"פ = ג' פעמים
רנ"ב = 258 
שז"ל = של זרע לבטלה
עפ"י = על פי
מ"ש = מה שכתוב
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
ס"פ = סוף פרשת
ב"נ = בר נש
קודב"ה = קודשא בריך הוא
ג"כ = גם כן

     
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים