עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"א >> יום שני י"ד כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 דוד  המלך כשהיה בורח מהשונאים והיה לומד תורה במיסתור, היה משבח את האלוקים שנתן לנו את התורה והיה אומר איזה תורה יפה נתת לנו ריבון העולמים, דווקא אנחנו היהודים כל פעולה של מצווה שאנו עושים דרך התורה אנו מחיים את העולם. במצוות התורה תלוי קיום העולם. אם בהנחת תפילין - הורדת חכמה לעולם, ואם הקרבת בהמה על המזבח - הורדת חיים לכל החיות והבהמות בעולם. ממש כמו חדר בקרה שבלחיצת כפתור אתה מטיס את המטוס, וכל כפתור יש לו פעולה אחרת שפועלת על גובה וסיבוב הטיסה. כך גם כל מצוות התורה כל מצווה פועלת על סנטימטר אחד בגלובוס אם יחיה או ימות אם ירקב או יצמח.
 
מילות התניא המקוריות:

דוד זמירות קרית להו כו'. הנה בזהר שבחא דאורייתא ורננה כו' ולהבין מהו השבח להקב"ה כשזה אסור או מותר הנה הוא ע"ד מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך. כי הנה נודע שכל העולמות עליונים ותחתונים תלוים בדקדוק מצוה א' ד"מ אם הקרבן כשר נעשה יחוד עליון ועולים כל העולמות לקבל חיותם ושפעם. ואם שינה שקיבל הדם בשמאלו ד"מ או שלא בכלי שרת כשר או שהיתה חציצה אזי נתבטלה עליות העולמות וחיותם ושפעם מחיי החיים א"ס ב"ה וכן בתפילין כשרות מתגלים מוחין עליונים דזו"נ שהם מקור החיים לכל העולמות ובדקדוק אחד נפסלין ומסתלקין המוחין וכה"ג בדקדוקי מצות ל"ת והלכך המתבונן מה גדלו מעשי ה' שבריבוי העולמות וכל צבאם ואיך כולם בטלים במציאות לגבי דקדוק א' מדקדוקי תורה שהוא עומק מחשבה עליונה וחכמתו ית' אשר בדקדוק קל עולים כל העולמות ומקבלים חיותם ושפעם או להיפך ח"ו ומזה נתבונן גדולת עומק מחשבתו ית' שהוא בבחי' בלי גבול ותכלית ומעלתה לאין קץ ותכלית על מעלות חיות כל העולמות שכל חיותם שופע מדקדוק אחד ממנה שהוא נמשך ממקורו הוא עומק מחשבתו ית' כמו שער האדם הנמשך ממוחו עד"מ וכנודע מהתיקונים והאד"ר. וזאת היתה שמחת דהע"ה שהיה מזמר ומרנן לשמח לבו בעסק התורה בעת צרתו
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

להקב"ה = להקדוש ברוך הוא
ע"ד = על דרך
ד"מ = דרך משל
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
דזו"נ = דזכר ונקבה
וכה"ג = וכהאי גוונא
ל"ת = לא תעשה
ח"ו = חס ושלום
ית' = יתברך
עד"מ = על דרך משל
והאד"ר = ואידרא רבא
דהע"ה = דוד המלך עליו השלום

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים